Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета:   И321 - Симболичка и алгебарска израчунавања

Наставник или наставници:   Предраг С. Станимировић

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 12

Услов: нема

Циљ предмета

Научити основне принципе симболичког рачунања.

Исход предмета

Студенти оспособљени за примену симболичког рачунања у научним истраживањима.

Садржај предмета

Системи за компјутерску алгебру, Математички псеудо-језик. Цели бројеви, рационални бројеви и поља, изрази, значење израза. Префиксна, постфиксна и инфиксна форма израза. Аутоматска симплификација. Полиноми од једне променљиве, Елементарне операције, највећи заједнички делилац два полинома, декомпозиција полинома. Полиноми више променљивих. Симболичка линеарна алгебра, ретки низови и матрице. правила трансформације и дефиниције, примена правила трансформације. Функционалне операције. Имена функција као изрази, репетитивно коришћење функција, примена функција на листе и остале изразе, примена функције на делове израза, чисте функције, функције вишег реда, изградња листи на основу функција. Симболичка израчунавања у пакету MATHEMATICA. Стандардна форма израза, делови израза, изрази као листе, изрази као стабла, нивои израза у пакету MATHEMATICA,  селектовање делова израза, изрази са главама које нису симболи,  рад са операторима, шаблони. Слагање шаблона у језицима PROLOG и MATHEMATICA, постављање ограничења на шаблоне, функције са променљивим бројем аргумената, опциони и дефаулт аргументи, симболичка манипулација листама, конструкција листи, угњеждене листе, скупови правила трансформације, дефинисање функција, дефинисање индексираних објеката. Мемоизација. Упрошћавање израза у језику MATHEMATICA, функције Simplify, FullSimplify, Expand, Factor и остале функције за рад са полиномима у језику MATHEMATICA. Симболичко диференцирање и симболичка интеграција. Примене програмског пакета MATHEMATICA.

Препоручена литература

1.       S. Wolfram, The Mathematica Book, 4th ed., Wolfram Media/Cambridge University Press, 1999.

2.       P.S. Stanimirović, G.V. Milovanović, Programski paket MATHEMATICA i primene, Elektronski fakultet u Nišu, Edicija monografije, Niš, 2002, XII+242.

3.       C. Joels, Computer Algebra and Symbolic Computation, A.K. Petrs, Massachusetts, 2003.

4.       R. Maeder, Computer Science with mathematica, Cambridge University Press, 2005.

5.      М. Radovan, Programiranje u Prologu, Informator, Zagreb, 1988.

Број часова  активне наставе

Предавања:

4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака и колоквијума. На завршном усменом испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

домаћи задаци

10 (2x5)

усмени испит

70

семинарски рад

20

..........