Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета: И333 - Вештачке неуронске мреже

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Станковић С. Миомир

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 12

Услов: нема

Циљ предмета

Стицање теоријског знања из области вештачких неуронских мрежа: архитектуре и алгоритама уче-ња, и знања потребног за њихову софтверску имплементацију.

Исход предмета

Теоријско знање и способност софтверске имплементације различитих архитектура и алгоритама учења вештачких неуронских мрежа.

Садржај предмета

Мреже са директним простирањем сигнала; Перцептрон, Вишеслојни перцептрон, Мреже радијалних базисних функција; Самоорганизујуће неуронске мреже; Кохоненова мрежа; Теорија адаптивне резонансе; Рекурентне неуронске мреже; Хопфилдова мрежа, Елманова мрежа, Потпуно повезана рекурентна мрежа, NARX рекурентна неуронска мрежа.

Литература

1.      Simon Haykin, Neural Networks: A Comprehensive Foundation, Prentice Hall, 1998

Број часова  активне наставе

Предавања:

4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака и колоквијума. На завршном усменом испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

 

усмени испт

25

колоквијум-и

30

..........

 

домаћи задаци

20