Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета:   И361 - Интелигентна обрада текста

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Тодоровић T. Бранимир

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 12

Услов: нема

Циљ предмета

Упознавање са методама и алгоритмима за интелигентну обраду текста и конкретним решењима за издвајање информација, аутоматско креирање апстракта, семантичко претраживање и обраду говорног језика.

Исход предмета

Стечена знања треба да омогуће студентима имплементацију алгоритама и решења у интелигентној обради текста.

Садржај предмета

Препроцесирање: токенизација, издвајање реченица, класификација токена;Скривени Марковљев модел: Витербијев алгоритам; Адаптација параметара скривеног Марковљевог модела; Издвајање информација: издвајање ентитетета, релација и догађаја; Support Vector Machine: алгоритам инкремнталног учења и примена у обради текста; Претраживање информација; Аутоматско креирање апстракта документа; Класификација текста; Семантичко претраживање

Литература

1.       Ronen Feldman, James Sanger, The Text Mining Handbook, Cambridge University Press, 2007

Број часова  активне наставе

Предавања:

4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака и колоквијума. На завршном усменом испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

0

практична настава

 

усмени испт

50

колоквијум-и

30

..........

 

домаћи задаци

20