Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета:   И362 - Виши курс квантне механике

Наставник или наставници (презиме, средње слово име):   Николић Р. Мирослав

Статус предмета:   изборни

Број ЕСПБ:   12

Услов:   нема

Циљ предмета

Упознавање са основним идејама и концептима квантне механике.

Исход предмета

На крају курса студент треба да овлада основним идејама и концептима молекуларне биологије, и треба да буде оспособљен да те идеје и концепте самостално практично примени у научним истра-живањима у оквиру рачунарских наука.

Садржај предмета

Основе квантне механике: Принцип суперпозиције. Математички језик квантне механике. Шредин-герова једначина и својствена стања. Таласна функција. Формализам квантне механике: Стања система, Динамичке променљиве и оператори. Унитарне трансформације. Матрична репрезентација таласних функција и оператора. Слике квантне механике. Интеграли по трајекторијама. Угаони момент: Орбитални угаони момент, општа теорија. Орбитални угаони момент и просторне рота-ције. Уопштени угаони момент и спектар. Спински угаони момент. Релативис-тичка квантна меха-ника: Клејн-Гордонова једначина. Диракова једначина и њена решења за атом водоника. Мерење у квантној механици: Скривене променљиве. Парадокс Ајнштајн-Подолски-Позен. Проблем мерења. Временска еволиција система. Елементи квантне теорије информација.

Препоручена литература

1.       E.S. Abers, Quantum mechanics, Pearson Education, New Jersey, 2004.

2.       J.J. Sakurai, Modern Quantum mechanics, Addison-Wesley, 1994.

3.       J.J. Sakurai, Advanced Quantum mechanics, Addison-Wesley, 1977.

4.       А.С. Давыдов, Квантовая механика, Наука, Москва 1973.

 

Број часова  активне наставе

Предавања:

4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака и одбране семинарских радова. На завршном усменом испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

домаћи задаци

10

усмени испит

70

семинарски рад

20

..........