Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета:   И372 - Објектно-орјентисана анализа и дизајн

Наставник или наставници (презиме, средње слово име):   Тасић Б. Милан

Статус предмета:   изборни

Број ЕСПБ:   12

Услов:   нема

Циљ предмета

Стицање теоријских и практичних знања која су везана за концепте, техника и метода објектно оријентисане анализе и дизајна. У оквиру предмета студенти користе UML за објектно оријентисано моделирање.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени за коришћење разних техника и метода објектно оријентисане анализе и дизајна у научним истраживањима.

Садржај предмета

Основни концепти објектне оријентације: објекти, класе (конкретне, изведене, апстрактне), енкапсулација, насљеђивање, полиморфизам, агрегација. Развој софтверског процеса. Модели, нотације и технике за описивање система.Увод у фундаменталне концепте UML. Објектно оријентисано моделирање кориштењем UML-а. UML принципи и увод у UML дијаграме. UML дијаграми за анализу, дизајн и имплементацију. Дијаграми случајева коришћења, дијаграм класа, дијаграм објеката, дијаграми интеракције (дијаграм секвенце и сарадње), дијаграм активности и дијаграм стања, имплементацијски дијаграми (дијаграми компоненти, дијаграми распоређивања) и  остали везани дијаграми. Мапирање UML модела на имплементацијски ниво објектно оријентисаних језика (Java, C++).

Препоручена литература

1.     Grady Booch,Robert A. Maksimchuk, Michael W. Engle,Bobbi J. Young, Ph.D.Jim Conallen, Kelli A. Houston, Object-OrientedAnalysis and Design with Application,Third Edition, Addison Wesley, 2007.

2.     Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, and David West, Head First Object-Oriented Analysis and Design,O’Reilly, 2007.

3.     Peretz Shoval, Functional And Object Oriented Analysis And Design - An Integrated Methodolog, Idea Group Inc, 2007.

Број часова  активне наставе

Предавања:

4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака и колоквијума. На завршном усменом испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

15

практична настава

10

усмени испт

25

колоквијум-и

20 (2×10)

..........

 

семинар-и

20 (2×10)