Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета:   И381 - Интелигентна обрада података

Наставник или наставници (презиме, средње слово име):  Станковић С. Миомир

Статус предмета изборни

Број ЕСПБ: 12

Услов: нема

Циљ предмета

Упознавање са методама и алготимима машинског учењра и рачунарске интелигенцијеза интелигентну анализу структуираних и неструктуираних података.

Исход предмета

Основно теоријско знање и способност софтверске имплементације метода и алгоритама интелигентне обраде структуираних и неструктуираних података

Садржај предмета

Мерења и подаци, Анализа поузданости података; Обрада структуирарних података: концепата, база података, графова и стабала; Обрада неструктуираних података; Анализа асоцијације; Кластеризација; Класификација; Регресија; Обрада секвенцијалних података; Предикција нестационарних временских серија; Слепе технике обраде сигнала: слепа сепарација, конволутивна сепарација и деконволуција.

Литература

1.      David Hand, Heikki Mannila and Padhraic Smyth,  Principles of Data Mining, The MIT Press,  2001.

Број часова  активне наставе

Предавања:

4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака и колоквијума. На завршном усменом испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

 

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

0

практична настава

 

усмени испт

50

колоквијум-и

30

..........

 

домаћи задаци

20