Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета:   И382 - Одабрана поглавља молекуларне биологије

Наставник или наставници (презиме, средње слово име):   Митровић Љ. Татјана

Статус предмета:   изборни

Број ЕСПБ:   12

Услов:   нема

Циљ предмета

Упознавање са основним идејама и концептима молекуларне биологије, са молекуларно биолошким основама живота и протоком биоинформација у природи.

Исход предмета

На крају курса студент треба да овлада основним идејама и концептима молекуларне биологије, да разуме процесе протока генетичких информација у ћелији и савремене токове у молекуларној био-логији, и треба да буде оспособљен да стечена знања самостално практично примени у научним истраживањима у оквиру рачунарских наука.

Садржај предмета

Информативност биомолекула и еволуција генетичке информације. Генетички код: Примарна структура нуклеинских киселина, ДНК као носилац генетичке информације, генетички код. ДНК: Секундарна структура ДНК, алтернативне форме ДНК, денатурација и ренатурација ДНК, хибридизација нуклеинских киселина. Структурна организација еукариотског генома: хроматин – састав и структурна организација, репетитивна ДНК, интермедијарни  и уникални ни-зови.  Струк-турна организација еукариотских гена: дефиниција гена, егзони и интрони. Регулација експресије гена. Трансфер генетичке информације: репликација, транскрипција, транслација. Секвенцирање ДНК. ДНК компјутери и нанотехнологија. Генетичко инжињерство и биотехнологија.

Препоручена литература

1.       Г. Матић: Основи молекуларне биологије-скрипта, Биолошки факултет, Београд, 2004.

2.       С. Ромац, С. Вукосавић, О. Стојковић, Б. Чуљковић: PCR у клиничкој дијагностици, Биолошки факултет, Београд, 1999.

3.       H. Lodish, A. Berk, L.S. Zipursky, et al: Molecular Cell Biology, 4th Edition, Freeman and Company, New York, USA, 2000.

4.       J.D. Watson, T. A. Baker, S.P. Bell, et al: Molecular Biology of the  Gene, Pearson Education, Inc.,  New Jersay, USA, 2004.

5.       R. Alberts, D. Bray, J. Lewis, et al: Molecular Biology of the Cell, 4th Edition, Garland Publ. Inc., New York, USA, 2002.

6.       D.S. Latchman: PCR application in pathology – principles and practice, Oxford University Press, New York, USA, 2005.

Број часова  активне наставе

Предавања:

4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака и одбране семинарских радова. На завршном усменом испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

домаћи задаци

10 (2x5)

усмени испит

70

семинарски рад

20

..........