Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета:   И383 - Квантна информатика и квантно рачунање

Наставник или наставници (презиме, средње слово име):   Дугић М. Мирољуб

Статус предмета:   изборни

Број ЕСПБ:   12

Услов:   нема

Циљ предмета

Упознавање са основама квантне информатике и њеним основним применама. Оспособљавање студената за самостално решавање основних методских и једноставних научних задатака у области као и припрема за савладавање курсева физике који се ослањају на основе и методе квантне информатике

Исход предмета

Оспособљавање студената за самостално решавање основних методских и једноставних научних задатака, припремљеност за упознавање и савладавање општих метода квантне информатике. Способност анализе и једноставне примене основних протокола и алгоритама. Отварање увида у основе квантне технологије

Садржај предмета

Квантни ансамбли и стања; Сложени системи и интеракција. Шмитова канонска форма; Квантно мерење, препарација квантних стања и класична информација. Проблем мерења; Квантна неодређеност. Квантна несепарабилност. Квантна нелокалност; Неразличивост неортогоналних стања и забрана клонирања стања; Уопштена квантна мерења и делимична различивост неортогоналних стања; Класична наспрам квантна информација; Примери квантног информатичког процесирања (квантна телепортација, квантно супергусто кодирање, квантна криптографија); Основе квантног рачунања (основе науке о рачунарима и комплексност; основни квантни алгоритми: Дојчов, Дојч-Јоса, квантни Фуријеов трансформ, Шоров алгоритам); Преглед квантног хардвера; Упознавање са стањем ствари у нанотехнологији; Ка квантној технологији.

Препоручена литература

1.       М. Дугић, „Квантна информатика и рачунање“,  скрипта, ПМФ, Крагујевац, 2006

2.       M.A. Nielsen, I.A. Chuang, “Quantum Computation and Quantum Information”, Cambridge University Press, Cambridge, UK&NI, 2000

3.       G. Fraser, Ed., “The New Physics for the Twenty-first Century”, Cambridge University Press, Cambridge, UK&NI, 2006

4.       R.A. Jones, “Soft Machines: Nanotechnology and Life”, Oxford University Press, Oxford, UK&NI, 2004

5.       G.J. Milburn, “Schrodinger Machines: Quantum Technology Reshaping Everyday Life”,  W.H. Freeman and Company, New York, USA, 1997

Број часова  активне наставе

Предавања:

4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања, семинарски

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност на настави

20

усмени испит

50

семинарски рад

30

..........