Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета: И-ИСИР2 Студијски истраживачки рад 2

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Сви наставници ангажовани на докторским студијама

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: нема

Циљ предмета

Упознавање са методологијом научно-истраживачког рада кроз анализу неких новијих научних ре-зултата у области рачунарских наука и истраживачких метода који су коришћени при доласку до њих, и развој критичког и креативног односа према тим резултатима.

Исход предмета

Кроз детаљну анализу нових научних резултата и метода који су коришћени при добијању тих ре-зултата студент треба да сазна који су најактуелнији правци научних истраживања у датој области, који су актуелни методи који се користе у тим истраживањима, и да будe оспособљен да те и сличне методе користи у својим сопственим истраживањима. Студент треба да створи правилан критички и креативан однос према актуелним научним резултатима у области којом ће се бавити.

Садржај предмета

Студијски истраживачки рад реализује се кроз израду и одбрану семинарског рада. Наставници на почетку сваке школске године предлажу листу могућих тема семинарских радова који би се радили у оквиру Студијског истраживачког рада 1 и 2. Студент бира тему са листе, али може изабрати и неку тему која није на листи, уколико је наставник прихвати. Уз тему, студент добија и списак лите-ратуре коју може да користи. Уз сталне консултације са наставником, студент критички анализира добијени проблем и методологију која је коришћена при његовом решавању, а наставник га охраб-рује да евентуално пронађе и неке алтернативне приступе у решавању тог проблема. По обављеној анализи проблема студент пише семинарски рад, користећи стандарде за писање научно-стручних публикација, и урађени семинарски рад презентује-брани пред наставником и другим студентима докторских студија.

 

Препоручена литература

За сваку предложену тему понаособ наставници предлажу одговарајућу литературу.

Број часова активне наставе

Предавања:

 

Студијски истраживачки рад:

12

Методе извођења наставе

Студент критички анализира проблем који је добио као тему семинарског рада, уз сталне консул-тације са наставником код кога је изабрао тему, пише семинарски рад који презентује-брани пред наставником и другим студентима докторских студија.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Израда семинарског рада

70

Одбрана семинарског рада

30