Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета: И-ИСИР4 Студијски истраживачки рад 4

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Сви наставници ангажовани на докторским студијама

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: нема

Циљ предмета

Увођење студента у научно-истраживачки рад и разрада методологије научно-истраживачког рада кроз разматрање отворених проблема у области научног интересовања студента.

Исход предмета

Кроз решавање отворених научних проблема које је добио студент развија своје способности ко-ришћења метода научног истраживања, почиње сам да развија своје сопствене методе истраживања и почиње да долази до нових оригиналних научних резултата.

Садржај предмета

Студијски истраживачки рад реализује се кроз израду и одбрану семинарског рада. Наставници на почетку сваке школске године за сваку годину студија предлажу листу могућих тема семинарских радова који би се радили у оквиру Студијског истраживачког рада 3 и 4. Свака тема мора да садржи отворене научне проблеме чијим би се решавањем студент бавио током израде семинарског рада. Студент бира тему са листе, али може изабрати и неку тему која није на листи, уколико је наставник прихвати. Уз тему, студент добија и списак литературе коју може да користи. Уз сталне консул-тације са наставником, студент критички анализира добијене проблеме, и коришћењем неке познате методологије или развијајући своју сопствену методологију проналази решење задатих проблема. Након решавања проблема, студент пише семинарски рад, користећи стандарде за писање научно-стручних публикација, и урађени семинарски рад презентује-брани пред наставником и другим студентима докторских студија.

 

Препоручена литература

За сваку предложену тему понаособ наставници предлажу одговарајућу литературу.

Број часова активне наставе

Предавања:

 

Студијски истраживачки рад:

12

Методе извођења наставе

Студент решава отворене проблеме које је добио као тему семинарског рада, уз сталне консулта-ције са наставником код кога је изабрао тему, пише семинарски рад који презентује-брани пред наставником и другим студентима докторских студија.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Израда семинарског рада

70

Одбрана семинарског рада

30