Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета: И-ИСИР5 Студијски истраживачки рад 5

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Сви наставници са списка ментора на докторским студијама

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 15

Услов: нема

Циљ предмета

Самосталан научно-истраживачки рад студента на задату/изабрану тему.

Исход предмета

Кроз самосталан научно-истраживачки рад на задату/изабрану тему студент развија своје сопствене методе научног истраживања и долази до оригиналних научних резултата, које публикује у научним часописима међународног значаја.

Садржај предмета

Студијски истраживачки рад реализује се кроз самостални научно-истраживачки рад студента на тему коју му је задао наставник, потенцијални ментор, или на тему коју је студент сам изабрао, а наставник, потенцијални ментор, је одобрио. Уз консултације са наставником, студент спроводи своја научна истраживања, добијене резултате припрема за публиковање и подноси за публиковање у часопис међународног, водећег међународног или врхунског међународног значаја. Након доби-јања потврде да је рад прихваћен за публиковање у часопису тог ранга, студент презентује-брани добијене резултате пред наставником и другим студентима докторских студија у оквиру одговара-јућег научног семинара.

 

Препоручена литература

За сваку предложену тему понаособ наставници предлажу одговарајућу литературу.

Број часова активне наставе

Предавања:

 

Студијски истраживачки рад:

20

Методе извођења наставе

Студент спроводи своја научна истраживања, уз консултације са наставником, потенцијалним ментором, подноси добијене резултате за публикацију у часопису међународног, водећег међуна-родног или врхунског међународног значаја, и по прихватању рада презентује-брани тај рад пред наставником и другим студентима докторских студија.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Израда научног рада

70

Одбрана научног рада

30