Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

 

Назив предмета: M301 - Методологија научно-истраживачког рада

Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Богдановић M. Стојан

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 2

Услов: нема

Циљ предмета

Упознавање са основама методологије научно-истраживачког рада, пре свега са методологијом која се користи у научним истраживањима у математичким и рачунарским наукама. Упознавање са основним начинима коришћења и припреме научних публикација.

Исход предмета

По завршетку курса студент треба да овлада основним методама научно-истраживачког рада у мате-матичким и рачунарским наукама, и да буде оспособљен да у оквиру других предмета на докторским студијама самостално спроводи научна истраживања, и да при томе буде оспособљен да самостално пронађе потребну научну литературу, као и да самостално презентује резултате својих научних истра-живања и припреми их за публикацију.

Садржај предмета

Научно знање, научне теорије, научно истраживање, научни језик, математички језик, математичка симболика, писање научних текстова. Методологија дедуктивних наука, дедуктивни метод, дедуктив-не теорије, термини теорије, садржајне, формализоване и формалне теорије, аксиоме теорије. Индук-тивни методи у науци, провера научних теорија, сазнајне методе. Технике доказивања, правила закљу-чивања, доказивање и оповргивање, грешке у закључивању, методи и стратегије доказивања, директни и индиректни докази, математичка инукција, математичке дефиниције. Дизајн алгоритама, анализа алгоритама, ефикасност алгоритама, одлучивост и неодлучивост, несавладиви проблеми. Типови научних публикација, коришћење научних публикација, научни часописи и базе, припрема научних публикација, коришћење рачунара у припреми публикација, стоне и електронске публикације, екранске презентације, TeX, LaTeX, PostScript, PDF, HTML, MathML.

Препоручена литература

1.     S. G. Krantz, A Primer of Mathematical Writing, American Mathematical Society, Providence, Rhode Island, US, 1997.

2.     D. E. Knuth, T. Larrabee and P. M. Roberts, Mathematical Writing, The Mathematical Association of America, Washington, DC, US, 1989.

3.     K. H. Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, Mc Graw Hill, New York, US, 2003.

4.     G. J. Chaitin, The Limits of Mathematics A Course on Information Theory and the Limits of Formal Reasoning, Springer, London, 2003.

5.     М. Goosens, F. Mittelbach and A. Samarin, The LaTeX Companion, Addison-Wesley, 2003.

Број часова активне наставе

Предавања:

2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење видео пројектора и интеракцију са студентима. Знање студената се тестира преко израде домаћих задатака и одбране семинарских радова. На завршном усменом испиту се проверава свеобухватно разумевање изложеног градива.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

домаћи задаци

10 (2x5)

усмени испит

70

семинарски рад

20

..........