Назив предмета:     М323 - Одабрана поглавља из статистике

Наставник (презиме, средње слово име):     Поповић Ч. Биљана

Статус предмета:     изборни

Број ЕСПБ:    12

Услов:     нема

Циљ предмета

Овладавање знањем из математичке статистике.

Исход предмета

Макро и микро анализа проблема одређене области математичке статистике, као и њена успешна примена.

Садржај предмета

 

  • Статистички приступ подацима.
  • Одабрана поглавља метода симулације.
  • Одабрана поглавља регресије и корелације.
  • Одабрана поглавља мултиваријационе анализе.
  • Одабрана поглавља о временским серијама.
  • Одабрана поглавља о праћењу и побољшању квалитета.
  • Дефинисање и решавање проблема у вези са теоријском наставом, израда одговарајућих задатака на рачунару расположивим статистичким пакетима.

 

Препоручена литература

1.       R. V. Hogg, J. W. McKean, A. T. Craig: Introduction to mathematical statistics, Pearson Prentice Hall, London, 2005

2.       B. Efron: The Jakknife, the bootstrap and other resampling plans, Society for industrial and applied mathematics, Philadelphia-Vermont, 1994

3.       M.S.Srivastava, E.M.Carter: An introduction to applied multivariate statistics, Elsevier, New York, 1983

4.       P. J. Brockwell, R. A. Davis: Time series: Theory and methods, Springer-Verlag, New Yourk, 1987

5.       D.J.Wheeler, D.S.Chambers: Understanding statistical process control, SPC Press, 1992

Број часова  активне наставе:

Предавања:

4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Метода усменог излагања, метода разговора, метода примене програмских пакета

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

домаћи задаци

40 (4x10)

усмени испит

60