Табела 5.3. Захтеви везани за припрему докторске дисертације

 

Ужа научна област

Опис захтева везаних за припрему докторске дисертације

 

Рачунарске науке

(Информатика)

 

У току израде докторске дисертације студент је у обавези да дође до оригиналних научних резултата, чији научни значај треба да буду верификован кроз њихово објављивање или прихватање за објављивање у научним часописима са SCIE листе, односно у ча-сописима категорија Р51 и Р52, према категоризацији Министарства науке Републике Србије.

 

Да би стекао право да пријави тему за израду докторске дисерта-ције студент мора да оствари најмање 120 ЕСПБ и да има 1 рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCIE листе, а да би стекао право да преда и одбрани докторску дисертаци-ју студент мора да има 2 научна рада објављена или прихваћена за објављивање у часопису са SCIE листе. Не могу два или више студената докторских студија пријавити тему и бранити доктор-ску дисертацију на основу истих научних радова.

 

Правила за пријаву теме докторске дисертације и правила за од-брану докторске дисертације уређују се општим актом Универзитета у Нишу.

 

Докторска дисертација треба да буде припремљена у складу са стандардима за припрему научностручних публикација. Дисертација треба да садржи опис проблема, опис добијених резултата и примењених метода, као и списак литературе која је коришћена приликом израде рада. Поред главних резултата везаних за тему, дисертација у свом уводном делу треба да садржи и преглед основних појмова и резултата у ужој области теме рада који су коришћени у дисертацији. Такође, студент је дужан да у дисерта-цији упореди своје резултате са резултатима других аутора у тој области, и да прикаже у чему се састоји научни допринос његове дисертације. Приликом одбране докторске дисертације студент треба да прикаже резултате до којих је дошао при њеној изради, упореди их са резултатима других аутора, да покаже темељно по-знавање научне методологије коју је користио, као и опште по-знавање стања истраживања у области теме дисертације.