На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 6/2005) и члана 83. став 1. Статута Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу број 4/2006)

У Н И В Е Р З И Т Е Т У Н И Ш У

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЗАЈЕДНИЧКИ КОНКУРС

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

- завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,00,

- завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама - мастер,

- академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању није пријавило докторску дисертацију.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Студијским програмом докторских академских студија утврђују се одговарајуће дипломске студије, односно научно подручје из којег је стечен академски степен магистра, као услов за упис на докторске студије.

Упис на докторске студије може се условити претходно положеним пријемним испитом, односно испитом за проверу склоности и способности у складу са општим актом факултета.

Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских академских студија у оквиру истих или сродних области студија под условима које прописује наставно научно веће факултета општим актом.

Поред услова који су прописани овим одредбама, лице које уписује прву годину докторских академских студија треба да испуни и услове који су у складу са специфичностима факултета који реализује студијски програм.

Факултети састављају ранг листе пријављених кандидата, које објављују на огласној табли и интернет страници факултета.

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, на регуларност провере способности, на регуларност пријемног испита или на место на ранг листи, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.

Приговор се подноси комисији за упис одговарајућег факултета, на чији предлог декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора.

Упис кандидата који су стекли право да се упишу у прву годину докторских академских студија, обавиће се у року од 10 дана од објављивања ранг листе.

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако достави нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареним бројем ЕСПБ бодова, пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и ако је здравствено осигуран.

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаву факултету, са одговарајућом документацијом у року од 30 дана од објављивања конкурса.

Документација која се подноси приликом пријављивања на конкурс:

-                  Оверена копија дипломе,

-                  Оригинал извод из матичне књиге рођених или венчаних,

-                  Друга документа наведена у посебном делу овог конкурса, у вези са специфичностима студијских програма;

Кандидати који стекну право на упис подносе:

-                  Попуњену пријаву за упис,

-                  Оверену копију дипломе,

-                  Две фотографије формата за пасош,

-                  Доказ о уплати трошкова уписа у износу који одређује факултет,

-                  Доказ о уплати накнаде за школарину самофинансирајућих студената у износу који одређује факултет.

 

Све евентуалне исправке Конкурса биће објављене на огласној табли одговарајућег факултета и на Web-сајту Универзитета у Нишу www.ni.ac.yu.

 

 

 

 

ГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ул. Александра Медведева 14,

тел. 018/588-212, 588-266, 588-230, 588-202, 588-200, фаx: 588-202

E-mail: gaf@ni.ac.yu http://www.gaf.ni.ac.yu

Грађевинско-архитектонски факултет уписује у прву годину докторских академских студија укупно 40 студената на студијске програме:

-АРХИТЕКТУРА - 20 студената.

-ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 20 студената.

Право на упис имају лица која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током студирања, имају просечну оцену најмање 8.

Докторске студије могу да упишу и кандидати који имају просечну оцену у току академских студија мању од 8, уколико имају објављене радове из одговарајуће научне области или положе одговарајићи квалификациони испит.

Вредновање разултата ових кандидата врше одговарајуће комисије.

Ако се на конкурс пријави већи број кандидата од броја слободних места спроводи се квалификациони поступак. У квалификационом поступку вреднује се успех у претходном студирању, склоност ка научно-истраживачком раду (кроз објављене радове) и активно знање једног од светских језика.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте прве године износи 120.000.00 динара, а за стране држављане 2.500 ЕUR-а.

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Трг Краља Александра Ујединитеља бр. 11,

Тел. 018/528-609; 528-607; 528-678; 528-601; Факс: 523-268

E-mail: fakultet@eknfak.ni.ac.yu http://www.eknfak.ni.ac.yu

Економски факултет уписује у прву годину докторских академских студија за 5 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 30 самофинансирајућих студената.

У прву годину докторских академских студија могу се уписати лица:

-  Лица која су завршила дипломске академске студије на економском факултету са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8 на дипломским академским студијама;

-  Лица која су завршила дипломске академске студије на економском факултету са најмање 300 ЕСПБ бодова и објављене радове (најмање 2) из одговарајуће области економских наука;

-  Лица која имају назив магистра наука, ако није пријављена докторска дисертација према одредбама члана 128. Закона о високом образовању;

-  Лица која су завршила основне (четворогодишње ) студије на економском факултету са просечном оценом најмање 8.

-  Лица која су завршила основне (четворогодишње ) студије на економском факултету са просечном оценом испод 8 и имају објављене радове (најмање 2) из одговарајуће области економских наука;

-  Лица која су завршила дипломске академске студије на другим факултетима са најмање 300 ЕСПБ бодова, објављене радове из одговарајуће области економских наука и уз полагање пријемног испита из четири предмета утврђених Правилником о полагању пријемног испита кандидата за упис на докторске академске студије;

-  Лица која су завршила основне (четворогодишње ) студије на другим факултетима, објављене радове из одговарајуће области економских наука и уз полагање пријемног испита из четири предмета утврђених Правилником.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 90.000,00 динара, а за стране држављане 3600 ЕURа.

ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Александра Медведева 14,

Тел. 018/588-414, 529-105,

E-mail: efinfo@elfak.ni.ac.yu http://www.elfak.ni.ac.yu

Електронски факултет уписује у прву годину докторских академских студија 100 студената за стицање академског степена доктора наука, и то: 50 студената чије се образовање финансира из буџета Републике Србије и 50 самофинансирајућих студената.

Докторске студије се организују у оквиру Студијског програма Електротехника и рачунарство по модулима: Управљање системима, Електроника и микрорачунарска техника, Примењена физика, Елекроенергетика, Примењена математика, Нанотехнологије и микросистеми, Метрологија и мерна техника, Теоријска електротехника, Рачунарство и информатика и Телекомуникације.

У случају да ресорно министарство Републике Србије до 30.06.2009. године не уплати Факултету одговарајући износ средстава на име школарине за студенте чије се образовање финансира из буџета, Факултет задржава право да од студената који буду уписани на терет буџета затражи да обезбеде финансирање из личних средстава.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

1.       завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме на електронском, електротехничком или сродним факултетима, са просечном оценом најмање 8,00,

2. завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно на електронском, електротехничком или сродним факултетима и општу просечну оцену од најмање 8,00 на основним академским и дипломским академским студијама мастер.

Докторске студије у статусу самофинансирајућег студента могу да упишу и кандидати који имају просечну оцену у току академских студија мању од 8, укулико положе одговарајући квалификациони испит. Вредновање резултата ових кандидата врше одговарајуће комисије.

У прву годину докторских академских студија у статусу самофинансирајућег студента може се уписати лице које има академско звање магистра, ако у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању није пријавило докторску дисертацију. Овим кандидатима се на основу стечене дипломе признаје 400 ЕСПБ бодова.

Студент магистарских студија уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, може у току студија прећи на студијски програм докторских академских студија у оквиру истих или сродних области студија под условима које прописује Наставно-научно веће Факултета, у статусу самофинансирајућег студента.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 59.000,00 динара, а за стране држављане 3000 ЕUR-а.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Александра Медведева 14,

телефон: тел. 018/ 588-228 и 500-673

http://www.masfak.ni.ac.yu

Машински факултет уписује у прву годину докторских академских студија, студије трећег степена, 30 студената за стицање академског назива доктор наука МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО за уже научне области: Примењена механика, Енергетика и процесна техника, Информационо-производне технологије и индустријски менаџмент, Мехатроника и управљање системима, Машинске конструкције, развој и инжењеринг, Транспортна техника.

  На Студијски програм докторских академских студија МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО могу се уписати:

- лица која имају завршене дипломске академске студије, односно интегрисане студије, која су стекла најмање 300 ЕСПБ бодова током претходног школовања у оквиру поља техничко-технолошких наука или природно-математичких наука и општом просечном оценом од најмање 8 (осам) на основним академским и дипломским академским студијама,

- лица која имају академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу са одредбом члана 128. Закона о високом образовању,

- лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам),

- студенте последипломских магистарских студија, уписане по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, могу у току студија прећи на студијски програм докторских студија, у оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује Правилник о усклађивању стечених стручних, академских, односно научних назива (Научно наставно веће факултета),

- Лица која имају просечну оцену у току академских студија мању од 8, уколико имају објављене радове из одговарајуће научне области или положе одговарајући квалификациони испит.

За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика

    Лица која су заинтересована за упис подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом (пријавни лист са назнаком уже научне области, кратку биографију, извод из књиге рођених, оверене фотокопије диплома стечених на претходним нивоима академских студија, оверене фотокопије додатка дипломе или уверење о положеним испитима и потврде о средњој оцени, списак научних и стручних радова уколико их има, фотокопије радова уколико их има, а оригинале на увид, доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од 5000,00 динара).

    Редослед кандидата за упис у прву годину докторских академских студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама и остварених научних резултата.

Реализацију квалификационог испита, са по једним задатком из математике, механике и уже научно-стручне области, са садржајима који одговарају предходним степенима образовања, врши Комисија за докторске студије.

    Провера знања страног језика врши се на Машинском факултету у Нишу.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 60.000,00 динара, а за стране држављане 3000 ЕURа .

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Булевар др Зорана Ђинђића 81,

телефон 018/226-712, телефакс: 238-770, 226-644 локал 207

E-mail: psd@medfak.ni.ac.yu http://www.medfak.ni.ac.yu

Медицински факултет уписује у прву годину докторских академских студија укупно 70 студената, од тога, за стицање стручног назива:

-          доктор медицинских наука - 50 студената

-          доктор медицинских наука стоматологија - 15 студената

-          доктор медицинских наука фармација - 5 студената

1.   Студијски програм Молекуларна медицина - 20 студената

Трајање студија: 8 семестара, односно 240 ЕСПБ бодова

Услови уписа: Докторске студије може уписати:

-          лице са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука у трајању од 6 година - 360 ЕСПБ бодова;

-          лице са завршеним дипломским академским студијама биолошке или медицинске оријентације (фармација, ветерина и молекуларна биологија);

-          лице које је на предходним нивоима студија остварило најмање 300 ЕСПБ бодова);

-          обавезна је општа просечна оцена на претходним студијама најмање 8

-          обавезно је знање енглеског језика.

Након пријављивања кандидата обавиће се провера знања по програму одговарајућих дипломских академских студија (тест) и провера знања енглеског језика (тест).

Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на предходним студијама, постигнутих резултата на тестирању и вредности остварених резултата у научноистраживачком раду.

2. Студијски програм Kлиничкa медицинa - 20 студената

Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова

Услови уписа: Докторске студије може уписати:

- лице са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука у трајању од 6 година - 360 ЕСПБ бодова;

- обавезна је општа просечна оцена на претходним студијама најмање 8

- обавезно је знање енглеског језика;

- обавезна је одобрена специјализација од Министарства здравља из одговарајуће области.

Након пријављивања кандидата обавиће се провера знања енглеског језика (тест).

Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на предходним студијама, постигнутих резултата на тестирању из енглеског језика и вредности остварених резултата у научноистраживачком раду.

3. Студијски програм Jавно здрављe - 10 студената

Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова

Услови уписа: Докторске студије може уписати:

-         лице са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука у трајању од 6 година - 360 ЕСПБ бодова;

-         обавезна је општа просечна оцена на претходним студијама најмање 8;

-         обавезно је знање енглеског језика;

-         обавезна је одобрена специјализација од Министарства здравља из одговарајуће области.

Након пријављивања кандидата обавиће се провера знања енглеског језика (тест).

Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на предходним студијама, постигнутих резултата на тестирању из енглеског језика и вредности остварених резултата у научноистраживачком раду.

4. Студијски програм Базична истраживања у стоматологији - 5 студената

Трајање студија: 8 семестара, односно 240 ЕСПБ бодова

Услови уписа: Докторске студије може уписати:

-             лице са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука - стоматологија у трајању од 5 година 300ЕСПБ бодова);

-             обавезна је општа просечна оцена на претходним студијама најмање 8;

-             обавезно је знање енглеског језика.

Након пријављивања кандидата обавиће се провера знања по програму одговарајућих дипломских академских студија (тест) и провера знања енглеског језика (тест).

Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на предходним студијама, постигнутих резултата на тестирању и вредности остварених резултата у научноистраживачком раду.

5. Студијски програм Клиничка и епидемиолошка истраживања у стоматологији - 10 студенaта

Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова

Услови уписа: Докторске студије може уписати:

- лице са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука-стоматологија у трајању од 5 година 300 ЕСПБ бодова);

- обавезна је општа просечна оцена на претходним студијама најмање 8

- обавезно је знање енглеског језика;

- обавезна је одобрена специјализација од Министарства здравља из одговарајуће области.

Након пријављивања кандидата обавиће се провера знања енглеског језика (тест).

Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на предходним студијама, постигнутих резултата на тестирању из енглеског језика и вредности остварених резултата у научноистраживачком раду.

6. Студијски програм - Токсикологија - 5 студената

Трајање студија: 6 семестара, односно 180 ЕСПБ бодова

Услови уписа: Докторске студије може уписати:

-                 лице са завршеним интегрисаним академским студијским програмом из медицинских наука-фармације у трајању од 4 године 240 ЕСПБ бодова;

-                 обавезна је општа просечна оцена на претходним студијама најмање 8;

-                 обавезно је знање енглеског језика;

Након пријављивања кандидата обавиће се провера знања енглеског језика (тест).

Рангирање кандидата се врши на основу опште просечне оцене на предходним студијама, постигнутих резултата на тестирању из енглеског језика и вредности остварених резултата у научноистраживачком раду.

 

Предност при упису на све студијске програме имају сарадници запослени на Медицинском факултету у Нишу, као и сарадници на научноистраживачким пројектима који се остварују на Медицинском факултету у Нишу, као и кандидати чије студије су завршене одбраном дипломског рада.

Испуњеност услова за упис одређује се за сваког кандидата посебно.

Коначна ранг листа утврђује се на основу критеријума из Правилника о условима и поступку рангирања кандидата за упис на докторске академске студије.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе:

- Пријаву (добија се у Служби за последипломске студије, на Медицинском факултету у Нишу);

- Диплому (уверење) о завршеним интегрисаним академским студијама са просечном оценом оверена фотокопија;

- Уверење о положеним испитима (само ако на дипломи нема просечне оцене);

- Диплому (уверење о уписаној здравственој специјализацији оверена фотокопија);

- Доказ о знању енглеског језика;

- Извод из матичне књиге рођених и извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене презимена;

- Биографија и библиографија;

- Доказ о уплати трошкова за спровођене конкурса у износу од 20.000,00 динара, који су уплаћени на жиро рачун број 840-1681666-03 (позив на број 99) Медицинског факултета у Нишу.

Висина школарине за годину студија у школској 2008/09. години износи 120.000,00 динара, а за стране студенте 2 500 ЕURа.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Трг Краља Александра 11,

тел. 018/ 500-201,500-203, телефакс 523-747;

E-mail: pravni@prafak.ni.ac.yu http://www.prafak.ni.ac.yu

Правни факултет уписује у прву годину докторских академских студија права укупно 43 студента ради стицања научног назива доктор правних наука на Студијском програму докторских академских студија права и то:

- 10 студената чије се образовање финансира из буџета и

- 33 самофинасирајићих студената.

Студије се организују и реализују из следећих научних области за које је факултет матичан: јавно-правне, кривично-правне, грађанско-правне, трговинско-правне, међународно-правне, правно-економске.

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

1.   Завршене студије за стицање VII-1 степена стручне спреме и звање дипломираног правника, са најмањом просечном оценом 8.00, познавањем најмање једног страног језика, уз допунске услове које прописује Правилник о докторским студијама Правног факултета у Нишу;

2.   Завршене дипломске академске студије (мастер) са најмање 300 ЕСПБ бодова и звање дипломирани правникмастер са најмањом просечном оценом 8.00 и познавањем најмање једног страног језика;

3.   Завршене друге универзитетске студије (основне, односно дипломске академске студије-мастер) из друштвено-хуманистичких наука и стечених најмање 300 ЕСПБ, под условом да познаје најмање један страни језик и положи одређене испите из програма студија права које на предлог управника докторских академских студија и одговарајуће катедре прописује Наставно-научно веће;

4.   Већ уписане последипломске студије по предходном студијском режиму и током студија и

  Стечен академски назив магистра правних наука, или

  Положене све испите, али магистарски рад није одбрањен, или

  Положене само неке испите на последипломским магистарским студијама права;

Услове за прелазак кандидата из другог и трећег става тачке 4. на одговарајући семестар докторских студија, утврђује Наставно-научно веће факултета, на основу образложеног предлога одговарајуће катедре.

5. Завршене последипломске специјалистичке студије, у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико испуни додатне услове које на предлог управника докторских академских студија и одговарајуће катедре утврђује Наставно-научно веће факултета.

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и дипломским академским студијама, дужине студирања на основним и дипломским студијама и остварених научних резултата.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе оверене фотокопије ових докумената:

1.       диплому о предходно завршеном факултету

2.       Уверење о положеним испитима

3.       Извод из матичне књиге рођених или венчаних

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 50.000 динара за упис семестра, а за стране држављане 1.000 еура за упис семестра.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Вишеградска бр. 33,

телефони 018/533-015

Е-mail:pmfinfo@pmf.ni.ac.yu www.pmf.ni.ac.yu

Обајвљује конкурс за упис у прву годину докторских академских студија 55 студената чије се образовање финансира из буџета и 35 самофинасирајућих студената на следећим студијским програмима:

-             МАТЕМАТИКА 15 студената на буџету и 10 на самофинасирању

-             ИНФОРМАТИКА - 15 студената на буџету и 10 на самофинасирању

-             ХЕМИЈА - 15 студената на буџету и 10 на самофинасирању

-             ФИЗИКА - 10 студената на буџету и 5 на самофинасирању

У прву годину докторских академских студија могу се уписати сва лица са завршеним дипломским академским студијама ( најмање 300 ЕСПБ бодова) из одговарајуће или сродне научне области, и оствареном просечном оценом најмање 8 за време студирања

У прву годину докторских академских студија могу бити уписана и лица која су дипломирала на четворогодишњим или петогодишњим студијама одговарајуће или сродне научне области, односно лица са VII-1 степеном стучне спреме и оствареном просечном оценом најмање 8 за време студирања.

Сродне научне области одређује Наставно-научно веће Природно-математичког факултета на предлог одговарајућег Већа одсека.

Ранг листа за упис студената до одобреног броја прави се на основу укупне остварене просечне оцене.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 81.000 динара, а за студенте стране држављане 1.750 USA $.

 

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У ЛЕСКОВЦУ

Лесковац, Булевар ослобођења 124,

Централа 016/247-203, 242-560, 246-001

Е-mail: tehfak@ni.ac.yu www.tehfak.ni.ac.yu

 

Технолошки факултет у Лесковцу уписује на докторске академске студије за стицање академског степена доктора наука у области:

-               ТЕХНОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРСТВА - 20 студената

Докторске академске студије могу да упишу кандидати који имају на Технолошком или неком другом сродном Факултету:

    завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ и општом просечном оценом од најмање 8 на дипломским академским студијама, или

    завршене дипломске академске студије са најмање 300 ЕСПБ и један научни рад из области докторских академских студија, или

    стечен академски степен магистра наука.

Кандидати који су завршили одговарајући Факултет, а у дипломи немају уписан број ЕСПБ бодова, број ЕСПБ бодова утврђује Комисија за наставу.

Кандидати са завршеним специјалистичким академским студијама из сродних области, као и кандидати који су специјализирали из сродних области по прописима који су важили до 9.9.2005. године, могу уписати другу годину докторских студија, при чему им се признаје највише 60 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама, а на основу оцене сличности положених предмета на специјалистичким студијама.

Кандидати са завршеним магистарским студијама из сродних области могу уписати трећу годину докторских студија, при чему им се признаје највише 120 остварених ЕСПБ бодова на докторским студијама, зависно од листе предмета које су слушали на магистарским студијама.

Кандидати, студенти последипломских студија, могу прећи на докторске студије при чему година у коју се уписују зависи од броја положенх испита односно броја освојених ЕСПБ бодова.

Редослед кандидата на ранг листи за упис одређује се на основу броја положених испита, просечне оцене и броја објављених радова.

Лица заинтересована за упис на докторске студије подносе пријаве Факултету са одговарајућом документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из матичне књиге рођених).

Ранг листа за упис на докторске студије прави се на основу укупне остварене просечне оцене студента на основним и дипломским академским студијама. Приликом сачињавања ранг листе предност имају кандидати са вишим степеном образовања и са већим бројем објављених научних радова у часописима са већим импактом.

У случају истог степена образовања ранг листа се прави на основу просечне оцене у току студија. У случају исте просечне оцене предност имају кандидати који имају већи број објављених научних радова у часописима са већим импактом.

Услов за упис на докторске студије јесте познавање једног од светских језика. Проверу знања организује Технолошки факултет.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 120.000 динара, а за стране држављане 3.000 ЕUR-а.

 

УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ

Врање, Партизанска 14;

тел.017/422-962, 21-633

Е-mail: ucfaxvranje@yahoo.com

Учитељски факултет у Врању уписује у прву годину докторских академских студија 25 студената, и то: 5 студената чије се образовање финансира из буџета и 20 самофинансирајућих студената, на следећим смеровима:

1.      Методика наставе матерњег језика и књижевности

2.      Методика наставе математике

3.      Методика наставе природе и друштва

4.      Методика наставе физичког васпитања и спорта

Услови за упис на докторске академске студије:

У прву годину докторских академских студија могу се уписати лица која испуњавају следеће услове:

1.      За смер: Методика наставе матерњег језика и књижевности

Општи успех најмање 8 (осам) на основним студијама; завршен Учитељски факултет или Филолошки факултет-група за српски језик и књижевност.

2.      За смер: Методика наставе математике

Општи успех најмање 8 (осам) на основним студијама; завршен Учитељски факултет или Природно-математички факултет-група математика.

3.      За смер: Методика наставе природе и друштва

Општи успех најмање 8 (осам) на основним студијама; завршен Учитељски факултет или Филозофски факултет-група историја или Природно-математички факултет-група биологија или географија.

4.      За смер: Методика наставе физичког васпитања и спорта

Општи успех најмање 8 на основним студијама; завршен Учитељски факултет или

Факултет спорта и физичког васпитања.

Кандидат који има општи успех мањи од 8 на основним студијама полаже диференцијални-пријемни испит.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте је 150.000.00 динара, а за студенте стране држављане 3.000 ЕUR-а .

 

 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ

Кнегиње Љубице бр. 10, Тел/факс: 018/522-396

E-mail: info@artf.ni.ac.yu http: www.artf.ni.ac.yu

 

Факултет уметности уписује у прву годину докторских студија 13 самофинансирајућих студената, и то:

- На Одсеку за ликовне уметности - Студијски програм СЛИКАРСТВО - 5

На - На Одсеку за музичку уметност Студијски програм ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ до 8 (за клавир - 4, за гудачке инструменте (виолина, виола, виолончело и контрабас) - 2, за дувачке инструменте (хорна , кларинет и флаута)- 2.

Студијски програм СЛИКАРСТВО

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

- Завршене студије за стицање VII1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,50, оценом најмање 9,00 на дипломском испиту и положени пријемни испит.

- Завршене дипломске академске студије-мастер са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену најмање 8,50 на основним академским и дипломским академским студијама мастер, оценом најмање 9,00 на дипломском испиту и положен пријемни испит.

Пријемни испит полажу сви пријављени кандидати за упис на докторске студије.

Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм-Сликарство, поред документације предвиђене општим одредбама подносе и:

- Препис оцена са ЕСПБ бодовима (ако их има);

- Биографију;

- Мотивационо писмо (предлог уметничких истраживања);

- Доказ о уплати накнаде трошкова испита;

- 5 (пет) оргиналних радова из области сликарства и мапу са 10 (десет) цртежа у електронској форми.

Студијски програм ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ

У прву годину докторских академских студија може се уписати лице које има:

1.   Завршене студије за стицање VII1 степена стручне спреме са просечном оценом најмање 8,00, oценом најмање 9,00 на дипломском испиту и положен испит за проверу склоности и способности.

2.   Завршене дипломске академске студије-мастер са најмање 300 ЕСПБ бодова укупно и општу просечну оцену од најмање 8,00 на дипломским академским студијама мастер, оценом најмање 9,00 на дипломском испиту и положен испит за проверу склоности и способности.

Испит за проверу склоности и способности полажу сви пријављени кандидати за упис на докторске академске студије.

Кандидати који конкуришу за упис на Студијском програму Извођачке уметности, поред документације предвиђене општом одредбама подносе и :

- Препис оцена са ЕСПБ бодовима (ако их има)

- Биографију

- Мотивационо писмо

- Списак значајних јавних наступа и награда

- Доказ о уплати накнаде трошкова испита

На Студијском програму Извођачке уметности - Дувачки иструменти кандидати подносе одговарајуће лекарско уверење о здравственом стању издато од стране надлежне здравствене установе.

Кандидати који конкуришу за упис на Студијски програм Извођачке уметности Гудачки иструменти и Дувачки иструменти приликом пријаве на конкурс, уколико немају свог корепетитора дужни су да приложе нотни материјал за клавирску сарадњу.

Висина школарине за студенте на Студијском програму Сликарство износи 120.000,00 динара, а на Студијском програму Извођачке уметности износи 100.000,00 динара. Висина школарине за упис страних држављана у прву годину докторских академских студија на оба одсека износи 3.000 ЕUR-а.

 

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ

Чарнојевићева бр. 10-а,

телефон 018/ 510-900, 018/ 511-940

E-mail: info@ffk.ni.ac.yu http: www.ffk.ni.ac.yu

Факултет спорта и физичког васпитања уписује у прву годину докторских академских студија 5 (пет) студената чије се школовање финансира из буџета и 5 (пет) студената који се сами финансирају и неорганичен број студената страних држављана, за стицање назива доктор наука- физичко васпитање и спорт.

На студијски програм докторских академских студија може се уписати лице које испуњава следеће услове:

Општи услови

-Завршене дипломске академске студије, у трајању од пет година, са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом најмање 8.

-Завршене специјалистичке студије са просечном оценом на свим нивоима студија најмање 8.

-Положен одговарајући број испита на магистарским студијама и најмање 60 ЕСПБ бодова.

-Лица која су стекла академски назив магистра наука, по одредбама Закона о Универзитету, а не желе да бране докторску дисертацију по одредбама тог Закона.

-Лица која су стекла високо образовање (VII1) степен стручне спреме са просечном оценом најмање 8.

Посебни услови за упис:

-Знање енглеског језика (процењује комисија на Факултету )

-Познавање рада на рачунару ( процењује комисија на Факултету ).

Лица која су заинтересована за упис подносе пријаву факултету са одговарајућом документацијом (оверена фотокопија дипломе, уверење о положеним испитима и извод из књиге рођених).

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 120.000,00 динара, а за стране држављане 3000 ЕURа.

 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

Ћирила и Методија број 2,

Телефони: 018/527-649, 514-313, 514-244 локал 186 и 132

http://www.filfak.ni.ac.yu

Филозофски факултет уписује у прву годину докторских академских студија укупно 25 самофинансирајућих студената и то:

На Студијском програму Доктроске академске студије ПСИХОЛОГИЈЕ - 5

На Студијском програму Доктроске академске студије СОЦИОЛОГИЈЕ - 5

На Студијском програму Доктроске академске студије ИСТОРИЈЕ - 5

На Студијском програму Доктроске академске студије ФИЛОЛОГИЈЕ - 10

На докторске студије могу се уписати лица која имају академски степен магистра наука, дипломираног стручњака-мастера и дипломирани стручњаци који имају просечну оцену на студијама изнад 8,00.

Рангирање пријављених кандидата вршиће се на основу следећих критеријума:

1.           магистратура

2.           диплома мастера

3.           диплома факултета.

У оквиру ових критеријума предност ће имати:

1.           истог образовног профила

2.           више просечне оцене

3.           краћег времена студирања.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 100.000,00 динара и 3000 ЕUR за стране држављане.