Одсеци за математику и информатику, физику и хемију су у периоду од 1971. до 1999. били у саставу Филозофског факултета у Нишу. Природно-математички факултет је настао деобом Филозофског факултета на више нових уставнова. Зато дајемо тражене податке за периоде 1971-1999. година и

1999-2008. година

 

 

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и  публикација

из области математике, физике и хемије на Филозофском факултету у Нишу у периоду 1971-1999. година

 

Број одбрањених магистарских теза у установи

92

Број одбрањених докторских дисертација у установи

38

Број одбрањених специјалистичких радова у установи

15

Укупан број студената који дипломирали у установи од оснивања

1420

Тренутни број наставника ангажованих у установи

0

 

 

Табела П.1. Збирни преглед броја одбрањених теза и  публикација

из области математике, информатике, физике и хемије на Природно-математичком факултету у Нишу, од оснивања, у периоду 1999-2008. година

 

 

Број одбрањених магистарских теза у установи

23

Број одбрањених докторских дисертација у установи

12

Број одбрањених специјалистичких радовау установи

4

Укупан број студената који дипломирали у установи од оснивања

443

Број публикација у међународним часописима са листе ресорног министарства за науку (последњих 10 година)

320 (категорија Р51 и Р52)

Тренутни број наставника ангажованих у установи

81 (100% радног времена)