Име, средње слово, презиме

Јелисавета А. Тодоровић

Звање

Доцент

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

од октобра 1998 до данас

Ужа научна односно уметничка област

Психологија

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Психологија

Докторат

2003

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Психологија

Специјализација

 

 

 

Магистратура

2000

Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Психологија

Диплома

1984

Филозофски факултет, Универзитет у Нишу

Психологија

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Психологија

Математика – Основне академске студије

3

 

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.        

Јелисавета Тодоровћ (2004): Васпитни стилови у породици и стабилност самопоштовања адоелсцената, Психологија, вол.37, бр 2, 2004 , часопис међународног значаја Р 52

2.        

Јелисавета Тодоровић (2005): Породични чиниоци стабилности самопоштовања адолесцената, Зборник Института за педагошка истраживања, Вол 37, бр 1, јун 2005, тада је био водећи национални часопис Р 61, а сада часопис међународног значаја, Р 52,

3.        

Марина Хаџи-Пешић, Јелисавета Тодоровић, Кристина Брајовић Цар (2007): Психолошки фактори и коронарна болест срца, Психологија, Вол.40, бр3, 2007, часопис међународног значаја Р 52

4.        

Јелисавета Тодоровић (2005): Васпитни стилови родитеља и самопоштовање адолесцената, Ниш, Просвета, монографија националног значаја Р13

5.        

Снежана Видановић, Јелисавета Тодоровић, Владимир Хедрих (2006): Породица и посао, изазови и могућности, Филозофски фкакултет Ниш, монографија националног значаја, Р13

6.        

Јелисавета Тодоровић, Снежана Стојиљковић, Владимир Хедрих, Марина Хаџи Пешић (2008): «Представа о родитељима и компетенције студената», ТЕМЕ, часопис за друштвене науке, бр 3, Ниш, водећи национални часопис Р61, а сада часопис међународног значаја, Р 52,

7.        

Благоје Нешић, Јелисавета Тодоровић (2006): Мишљење родитеља о болестима зависности њихове деце, ТЕМЕ, часопис за друштвене науке, бр 2, Ниш, април-јун 2006. водећи национални часопис, Р 61.

8.        

Јелисавета Тодорвић (2006): Појам и врсте coaching-a, Тематски Зборник радова ПРИМЕЊЕНА ПСИХОЛОГИЈА, Филозофски факултет Ниш, Р 23.

9.        

Јелисавета Тодорвић, Снежана Стојиљковић (2007): Породични чиниоци насилног понашања деце и омладине, тематски Зборник радова ОМЛАДИНА БАЛКАНА ИЗМЕЂУ НАСИЉА И КУЛТУРЕ МИРА, Филозофски факултет Ниш, Р 23.

10.     

Jeлисавета Тодоровић (2002): “Relation between the emotional conflicts and self-concept among adolescents”,   Facta Universitatis, Vol.2, No 9, 2002, сада национлани часопис Р 62, тада часопис међународног значаја, Р 52.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

2

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи 1 (149062 Д)

Међународни  0

Усавршавања

Основи психодинамичког саветовања, Породична системска психотерапија (у току)

Други подаци које сматрате релевантним:

Учешће на два пројекта које је финансирало Министарство науке Републике Србије 1341, 1345;

Учешће на шест међународних пројеката, од тога три са невладиним организацијама, учешће на међународном ПИСА пројекту као сарадник Института за психолошка истраживања Београд и два са Регионалном привредном комором Ниш.