Tабела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

 Ранђеловић У. Јовица          

Звање

  Ванредни професор                      

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Филозофски факултет у Нишу

Ужа научна односно уметничка област

Дидактика и методика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2000

Филозофски факултет Ниш

Педагогија

Докторат

2000

Филозофски факултет Приштина

 Педагогија

Специјализација

 

-

-

Магистратура

1995.

Филозофски факултет Приштина

Дидактика

Диплома

1979.

Филозофски факултет Скопље

Педагогија

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета  

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Дидактика I

Диломирани педагог (Филозофски факултет, Ниш)

4

2.

Дидактика II

Диломирани педагог (Филозофски факултет, Ниш)

4

3.

Методика разредне наставе

Дипломирани педагог (Филозофски факултет у Нишу)

2

4.

Методика рада школског педагога

Дипломирани педагог (Филозофски факултет у Нишу)

2

5.

Педагогија

Математичар, Информатичар (Природно-математички факултет, Ниш)

3

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.        

 Подстицајни и дистрактивни приступи екологизацији наставе природа и друштво, ''Ревија рада''-Зборник радова, Zaštita press, Београд, Година XXXII,2002.(Рад саопштен у оквиру Националног научног скупа са међународним учешћем, са темом: Друштвене промене, заштита животне средине и образовање, Ниш 23-24.05.2002.)

2.        

 Тематизација садржаја- методички приступ и стил васпитно-образовног рада у предшколству,Зборник радова Више школе за образовање  васпитача – Алексинац, Наше стварање,бр.3, 1998.

3.        

 Поступци усвајања моралних вредности у на предшколском узрасту, Сборник Воронежского Университета бр.XXXI, Научние записки

1.        

Проблемска настава у функцији усвајања моралних вредности, (2005) Рад поднесен на Међународном скупу посвећеном животном делу проф. др Јована Ђорђевића 16.04.2005. године

2.        

 Интеркултуралност и међудејство сличних дидактичких аранжмана у основним школама. Рад саопштен на међународном научном скупу Интеркултуралност у педагошком процесу, је одржан у Штипу од 22. до 24. септембра 2005. године.

3.        

Методика усвајања моралних вредности у раном учењу, (2006) Зборник заједница виших школа за образовање васпитача са Сипозијума ''Васпитач за XXI век'' у Сокобањи

4.        

Ниво критичности у прихватању идеја о променама васпитања и образовања (2007) Рад саопштен на округлом столу часописа ''Педагогија'', поводом 60 год. од оснивања, са темом ''Педагошка наука и пракса  у друштву транзиције''

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи  2

Међународни -

Усавршавања

-

Други подаци које сматрате релевантним :