Име, средње слово, презиме

Слободан Д. Јанковић

Звање

Ванредни професор

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно математички факултет, Универзитет у Нишу, од 10.10.1973.

Ужа научна односно уметничка област

Вероватноћа

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

Природно математички факултет, Ниш

Математика

Докторат

1979

Природно математички факултет, Београд

Математика

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1976

Природно математички факултет, Београд

Математика

Диплома

1971

Природно математички факултет, Београд

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Увод у вероватноћу

Математика, Информатика Основне академске студије

3

2.

Финансијска математика

Математика Основне академске студије

2

3.

Теорија вероватноћа

Математика, Примењена математика Дипломске академске студије

3

4.

Математика

Хемија Основне академске студије

4

5.

Теорија информација и кодирање

Информатика Дипломске академске студије

2

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Janković S., Ergodičnost izvora informacija i osobina E, magistarski rad, Prirodno-matematički fakultet, Beograd, 1976.

  1.  

Janković S., Neergodički izvori u teoriji informacija, disertacija, Prirodno-matematički fakultet, Beograd, 1979.

  1.  

Janković S., Neergodički izvori Markova, Mat. vesnik, 2\,(15)\,(30), 1978

  1.  

Janković S., O problemu Čebi"seva, Zbornik radova Fil. fak., IX, 1985.

  1.  

Janković S., Splitting Random Numbers in Monte-Carlo method, Zbornik radova Fil. fak., serija mat., 2, 1988.

  1.  

Janković S., Savremena računska sredstva i sattistika u primeni izračunavanja produktivnosti rada, Zbornik radova sa simpozijuma Sociologija i produktivnost rada, 1990

  1.  

Janković S., Ergodic decomposition of Stationary Information Source Entropy, Mat. vesnik 41, No. 4, 1989.

  1.  

Janković S., About Lazzerini's Experiment, Zbornik radova Fil. fak., serija mat. 6:2, 1992.

  1.  

Janković S., Visa matematika, udzbenik za studente hemije, Tibet, Nis. 1995.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

-

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

-

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи -

Међународни -

Усавршавања

-

Други подаци које сматрате релевантним -