Име, средње слово, презиме

Соња Д. Милетић

Звање

Наставник страног језика

Назив институције у  којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно – математички факултет, Универзитет у Нишу, од 15.05.2003.

Ужа научна односно уметничка област

Енглески језик

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2008

Природно – математички факултет, Универзитет у Нишу

Енглески језик

Докторат

У току

Филолошко – уметнички факултет, Универзитет у Крагујевцу

Општа и теоријска лингвистика

Специјализација

/

/

/

Магистратура

/

/

/

Диплома

1994

Филозофски факултет, Универзитета у Нишу

Англистика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

Назив предмета  

 

Назив студијског програма, врста студија

Часова активне наставе

1.

Енглески језик 1

Математика – Основне академске студије

3

2.

Енглески језик 2

Математика – Основне академске студије

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

  1.  

Miletić, S. 2006. Modalni agens u deontičkim modalnim iskazima. U B. Čubrović i M. Daničić (pr.) LICE u jeziku, književnosti i kulturi, Beograd: Philologia, 107-117.

  1.  

Miletić, S. 2006. The Interpretation of VP Complements of Deontic Modals. Facta Universitatis: Linguistics and Literature 4:1, 53-59.

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

·      University of Edinburgh, Scotland

·      GLOW Central European Summer School in Generative Linguistics – Niš, Serbia

·      GLOW Central European Summer School in Generative Linguistics – Cluj, Romania

Други подаци које сматрате релевантним