Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми : Математика, Информатика

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије

Назив предмета: О01 - Педагогија

Наставник (Презиме, средње слово, име): Ранђеловић У. Јовица

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: није предвиђен

Циљ предмета

Упознавање са основним појмовима из области педагогије и наставног рада

Исход предмета

Овладавање фундаменталним појмовима васпитања, педагогије, наставног рада, дидактике

Садржај предмета

Теоријска настава

  • Васпитање. Педагогија. Школа и школски систем. Општа питања методике васпитања личности. Дидактика. Настава као процес. Наставне методе. Дидактички системи наставе (традиционални и савремени). Облици наставног рада. Индивидуализација наставе. Дидактика и методике наставног рада. Комуникација у настави. Материјално-техничка и организациона страна наставе. Дидактички принципи

 

Литература

1.       Ј. Ранђеловић, Ка ангажованој дидактици, Ниш, 2005.

  1. Недељко Трнавац, Јован Ђорђевић, Педагогија, Научна књига, Београд, 1992.
  2. Владимир Пољак, Дидактика, Научна књига, Београд, 1984.

4.       Младен Вилотијевић, Дидактика 1,2 и 3, Учитељски факултет, Београд, 1999.

Број часова активне наставе

Остали часови

0

Предавања:

3

Вежбе:

0

Други облици наставе:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Фронтална, групна, интерактивна

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

домаћи задаци

15

писмени испит

 

колоквијум-и

45

усмени испит

40

семинар-и