Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: И111 - Увод у програмирање

Наставник (Презиме, средње слово, име): Мадић Д. Јован

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 8

Услов: нема

Циљ предмета

Стицање основних знања о програмирању и програмским језицима уз упознавање са пројектовањем и кодирањем основних алгоритама.

Исход предмета

Студенти оспособљени за пројектовање и имплементацију једноставнијих алгоритама уз познавање синтаксе и семантике програмских језика C и Pascal.

Садржај предмета

Теоријска настава

Интуитивна дефиниција алгоритма, начини представљања и особине. Основне алгоритамске структуре. Синтакса и опис синтаксе. Оперативни систем и развојна околина. Унос, превођење и извршавање програма. Тестирање и пречишћавање. Итеративни и рекурзивни поступци. Кратак историјат развоја програмских језика. Основни и изведени симболи језика. Идентификатори. Променљиве и константе. Декларација и досег променљивих. Структура програма. Основни типови података у програмским језицима. Улаз/излаз у програмским језицима. Изрази и оператори. Управљачке структуре. Доказивање коректности програма. Потпрограми. Сложени типови података: низови, слогови, скупови, датотеке.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Примери се раде у програмским језицима  Pascal и C.

Литература

1.     M. Čabarkapa, C/C++ zbirka zadataka, Krug Beograd, 2003.

2.     B.W. Kernighan, D.M. Ritchie, Programski jezik C, Savremena administracija, Beograd, 1989.

3.     K. Jensen, N. Wirth, Pascal priručnik, Mikro knjiga, Beograd, 1989.

4.    L. Kraus, Programski jezik C++ sa rešenim zadacima, Akademska Misao, Beograd, 2004.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

1

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе у класичном облику, вежбе на рачунару.

Студенти ће добијати задатке које ће решавати код куће.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

одбрана семинарског рада

15

усмени испт

30

колоквијум-и

20

 

 

домаћи

10