Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: И121 - Увод у објектно оријентисано програмирање

Наставник (Презиме, средње слово, име): Тодоровић Т. Бранимир

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 8

Услов: Основи програмирања

Циљ предмета

Стицање основних знања из области објектно-оријентисаног програмирања у програмском језику C++ и Java.

Исход предмета

Стечено знање о основним принципима објектно оријентисаног програмирања, способност имплементације ових принципа у C++-у и Javi и примена оваквих принципа у развоју софтверских решења.

Садржај предмета

Увод у објектно оријентисано програмирање: инкапсулација, наслеђивање полиморфизам, преглед програмског језика C++, преглед програмског језика Java, референце, показивачи и низови у C++-у, референце и низови у Javi, класе и објекти у C++-у и Javi, наслеђивање, полиморфизам, шаблони у C++-у, генеричко програмирање у Javi, обрада изузетака, класе за У/И.

Литература

1.       B. Stroustrup,  The C+ + Programming Language, Third Edition, Addison Wesley Longman, Inc., 1997

2.      P. Naughton and H. Schildt,  Java 2: The Complete Reference, Osborne/McGraw-Hill, 1999.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

3

Вежбе:

1

Други облици наставе:

2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе у класичном облику, вежбе на рачунару.

Студенти ће добијати задатке које ће решавати код куће.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

 

усмени испт

25

колоквијум-и

30

..........

 

домаћи

20