Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: И123 - Увод у Веб програмирање

Наставник (Презиме, средње слово, име):  Ристић М. Мирослав

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема

Циљ предмета

Научити студенте да овладају интернет технологијама за креирање Веб страна, као што су HTML језик, каскадне листе стилова и Javascript језик.

Исход предмета

Студент  треба да овлада наведеним техногијама и то примени у пракси.

Садржај предмета

Интернет: Историјат интернета. Основни појмови. Интернет презентације и апликације. Wеb презентације. HTML језик: Историјат HTML језика. Основе HTML језика. Структура HTML документа. Заглавље и тело документа. Форматирање блокова текста. Форматирање речи. Елементи набрајања. Референце на друге документе или адресе. Табеле. Слике. Оквири. Обрасци.

Каскадне листе стилова: Историјат примене стилова у HTML-у. Израда стилова у HTML-у. Каскадни стилови. Екстерни стилови у HTML-у. ЈаvаScript језик: Историјат скрипт језика. Основе ЈаvаScript-а. Објекти. Контролне структуре. Оператори. Функције и наменски објекти. Глобалне функције и наредбе. DHTML.

Литература

1.       E. Castro, HTML za World Wide Web, CET, 2003.

2.      T. Negrino, D. Smith, Javascript za world Wide Web, CET, 2005.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење пројектора и интеракцију са студентима. Током практичне наставе, која се обавља на рачунарима, студенти самостално приме-њују стечена знања, у складу са пређеним градивом. Знање студената се тестира кроз домаће задатке и колоквијуме. На завршном писменом и усменом испиту студент треба да покаже да је овладао основним принципима и техникама Веб програмирања.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

15

Домаћи задаци

10

усмени испит

15

колоквијуми

50

..........

 

семинар-и