Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми: Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: И131 - Структуре података и алгоритми

Наставник (Презиме, средње слово, име): Игњатовић М. Јелена

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 8

Услов: нема

Циљ предмета

Упознавање са основним апстрактним структурама података, принципима за њихову имплемен-тацију и са основним алгоритмима за рад са тим структурама.

Исход предмета

На крају курса студент треба да овлада основним апстрактним структурама података, критерију-мима за њихову имплементацију и основним алгоритмима за рад са тим структурама, као и да стекне способност за самостално и креативно решавање комплексних проблема коришћењем усвоје-них знања и познатих алгоритама.

Садржај предмета

Типови података, целобројни, реални, знаковни, показивачки, кориснички типови података,  статички и динамички подаци, елементарне структуре података, низови, матрице, ретке матрице, више-димензионална поља, слогови, скупови, апстрактни типови података, листе, линеарне листе, цикличне листе, двоструко повезане листе, цикличне двоструко повезане листе, стек, ред, тражење, сукцесивно линеарно тражење, вишестепено сукцесивно тражење, хеш табеле и тражење у њима, бинарно тражење, рекурзија, концепт рекурзије, рекурзивне математичке функције, рекурзивни потпрограми, примена рекурентних релација на анализу рекурзивних алгоритама, бинарна стабла претраживања, црвено-црна стабла, AVL стабла, B-стабла, BFS и DFS алгоритам, основе анализе алгоритама, асимптотска нотација, О и о нотација, стандардне класе комплексности, сортирање, метода линеарног избора, метода квадратног избора,  више-критеријумско сортирање, метода мешања, метода уметања, метода мехурова, метода Shell-а, покомпонентно сортирање, сортирање на гомили, сортирање поделом, упоређивање метода сортирања по брзини.

Литература

1.       T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest and  C. Stein, Introduction to Algorithms, McGraw-Hill Book Company, 2001.

2.       Đ. Paunić, Strukture podataka i algoritmi, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 1997.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

3

Вежбе:

3

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење пројектора и интеракцију са студентима. Током практичне наставе, која се обавља на рачунарима, студенти самостално приме-њују стечена знања. Знање студената се тестира кроз домаће задатке и колоквијуме. На усменом делу испита студент треба да покаже да је овладао основним апстрактним структурама података, принципима за њихову имплементацију и основним алгоритмима за рад са тим структурама.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

 

домаћи задаци

10 (5x2)

усмени испт

45

колоквијум-и

40 (2x20)

..........

 

семинар-и