Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске

Назив предмета: И133 - Архитектура и организација рачунара

Наставник (Презиме, средње слово, име): Кртолица В. Предраг

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: Увод у рачунарство и дигитална логичка кола, Увод у програмирање

Циљ предмета

Упознавање са архитектуром и организацијом традиционалних и савремених рачунара. Овладавање основама програмирања микропроцесора.

Исход предмета

Познавање и разумевање принципа архитектуре и организације рачунара.

Садржај предмета

Теоријска настава

Историјски развој рачунара. Увод у структуру рачунара. Структура централне процесорске јединице. Главна меморија. Кеш меморија. Секундарна меморија. Организација улаза/излаза. Савремене микропроцесорске архитектуре. Архитектура и програмирање микропроцесорa фамилије Intel 80x86.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Вежбе на рачунару на тему PCSpim и програмирање микропорцесора MIPS (8 часова) и MASM 6.11 програмирање микропроцесора Intel 8086 (8 часова).

Литература

[1] М. К. Стојчев и П. В. Кртолица, Рачунарски системи: принципи дигиталних система, Електронски факултет у Нишу и Природно-математички факултет у Нишу, Ниш, 2005.

[2] Н. Митић, Основе рачунaрских система, CET, 2004.

[3] M. Стојчев, RISC, CISC и DSP процесори, Електронски факултет Ниш, Ниш, 1997.

[4] М. Стојчев, С. Ристић. М. Крстић, Збирка задатака из микропроцесора и микрорачунара, Електронски факултет Ниш, Ниш, 1999.

[5] Т. Станковић, С. Ристић, М. Крстић., И. Андрејевић, М. Стојчев, Лабораторијски практикум из предмета микропроцесорски системи, Електронски факултет Ниш, Ниш, 2004.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе у класичном облику, вежбе на рачунару.

Студенти ће добијати задатке које ће решавати код куће.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

16

усмени испт

30

колоквијум-и

20

..........

 

домаћи задаци

9