Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске

Назив предмета: И134 - Интерактивно програмирање

Наставник (Презиме, средње слово, име):    Стевановић П. Драган

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: Увод у објектно-оријентисано програмирање

Циљ предмета

Упознавање техника остваривања интеракције између човека и рачунара.

Исход предмета

На крају курса студент треба да овлада основним техникама и алатима за дизајнирање графичких  интерфејса за интеракцију између човека и рачунара.

Садржај предмета

Теоријска настава

Интеракција између човека и рачунара, историја интеракције између човека и рачунара, дизајн оријентисан према човеку, контекстуални упит, прототипови, организација и управљање тимовима, израда неформалних прототипова, оцењивање прототипова, сензорно-моторички модели, концептуални модели и метафоре, израда интерфејса, алати за израду интерфејса, развојне платформе, модел-поглед контролер, графички дизајн, дизајн шема 1: главна страна, дизајн шема 2: Е-трговина, методи квантитативног оцењивања, оријентација на корисника, социјална психологија, кооперативни рад подржан рачунаром, дизајн информација, руковање грешкама корисника, помоћ и документација, говорни и мултимодални интерфејси, визуелизација информација.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Прати теоријску наставу кроз вежбе у рачунарској лабораторији.

Литература

1.       Alan Dix et al, Human-Computer Interaction, 3rd edition, Prentice Hall, 2004.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

0

 

Други облици наставе:

2

Студијски истраживачки рад:

 

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење пројектора и интеракцију са студентима. Током практичне наставе, која се обавља на рачунарима, студенти самостално приме-њују стечена знања, у складу са пређеним градивом. Знање студената се тестира преко семинарских радова и завршног писменог и усменог испита, где студент треба да покаже да је овладао основним принципима и техникама за остваривање интеракције између човека и рачунара.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

35

практична настава

5

усмени испт

35

колоквијум-и

 

..........

 

семинари

20