Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске

Назив предмета: И143 - Увод у оперативне системе

Наставник (Презиме, средње слово, име):  Кртолица В. Предраг

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: Архитектура и организација рачунара

Циљ предмета

Упознавање са основним концептима оперативних система.

Исход предмета

Познавање и разумевање основних принципа пројектовања и функционисања оперативних система.

Садржај предмета

Теоријска настава

Дефиниција, циљеви и задаци оперативних система. Зачеци оперативних система. Побољшање перформанси првобитних оперативних система. Проблеми заштите. Сервиси оперативних система. Типови сервиса. Кориснички и системски поглед на сервисе оперативног система. Управљање процесима. Концепт мултипрограмирања. Планирање процеса. Алгоритми планирања процеса. Процеси и нити. Конкурентни процеси. Проблем критичне секције. Семафори. Конкурентно програмирање. Управљање меморијом. Првобитни приступи управљању меморијом. Механизам пребацивања (swapping). Вишеструке партиције. Страничење. Сегментација. Концепт виртуелне меморије. Страничење на захтев. Управљање диском. Застоји. Проблем застоја и карактеризација застоја. Детекција, превенција и избегавање застоја. Банкаров алгоритам. Фајл систем: Концепт датотеке. Подршка датотекама. Методи приступа и доделе простора на диску. Системи дирек-торијума.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Вежбе на рачунару DOS, Windows, Linux, BACI

Литература

1.        J. Peterson, A. Silberschatz, Operating Systems Concepts, 2nd ed., Addison-Wesley, 1985.

2.       W. Stallings, Operating Systems, 2nd ed., Prentice-Hall, 1995.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

0

 

Други облици наставе:

2

Студијски истраживачки рад:

 

Методе извођења наставе

Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе на рачунару. Студенти ће добијати задатке које ће решавати код куће.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испт

30

колоквијум-и

20

..........

 

домаћи задаци

10