Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: И144 - Електронско издаваштво

Наставник (Презиме, средње слово, име): Игњатовић М. Јелена

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема

Циљ предмета

Упознавање са основним принципима обраде текста, са техникама и програмима за припрему штампаних и електронских публикација, посебно за припрему научних и техничких публикација, израду мултимедијалних екранских презентација и електронских квизова.

Исход предмета

На крају курса студент треба да овлада основним техникама за обраду текста и научи да самостално решава практичне задатке везане за припрему научних и техничких публикација, мултимедијалних екранских презентација и електронских квизова.

Садржај предмета

Стоно издаваштво, штампане и електронске публикације, web-публикације, основе дигиталне типографије, дигитална графика и боје, припрема публикација, програми за обраду текста, припрема научних и техничких публикација, TeX, LaTeX, означавање документа markup, структурни и презентациони markup, језици за означавање, SGML, XML, DTD Document Type Definition, хипер-текст, хипермедија, HTML, LaTeX и HTML, LaTeX и XML, MathML, рачунарска штампа, језици за опис страна, PCL, PostScript, PDF, Pdfmark, LaTeX и PostScript, LaTeX и PDF, програми за стоно издаваштво, израда екранских презентација, дизајн презентација, презентациони софтвер, PDF презентације, електронски квизови, дигиталне библиотеке.

Литература

1.     З. Стојаковић и М. Стојаковић, Водич за LaTeX, Нови Сад, Stylos и Природно-математички факултет, 1996.

2.     М. Goosens, F. Mittelbach and A. Samarin, The LaTeX Companion, Addison-Wesley, 2003.

3.     М. Goosens, S. Rahtz and F. Mittelbach, The LaTeX Graphics Companion, Addison-Wesley, 2003.

4.     М. Goosens and S. Rahtz, The LaTeX Web Companion, Addison-Wesley, 2003.

5.     Thomas Merz, Web Publishing with Acrobat/PDF, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1998.

6.    М. Тасић и М. Ћирић, Основе информатике, Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Лесковац, 2005.

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење пројектора и интеракцију са студентима. Током практичне наставе, која се обавља на рачунарима, студенти самостално приме-њују стечена знања, у складу са пређеним градивом. Знање студената се тестира кроз домаће задатке и колоквијуме. На усменом делу испита студент треба да покаже да је овладао основним принципима и техникама за припрему штампаних и електронских публикација.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

 

домаћи задаци

10 (5x2)

усмени испт

45

колоквијум-и

40 (2x20)

 

 

семинар-и