Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне студије

Назив предмета: И151 - Увод у базе података

Наставник (Презиме, средње слово, име): Тасић Б. Милан

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 8

Услов:

Циљ предмета

Оспособљавање студената за примену техника пројектовања шема база података на концептуалном и имплементационом нивоу, као и савладавање техника за пројектовање шеме релационе базе података.

Исход предмета

Студенти ће бити оспособљени да пројектују шеме база података на концептуалном и имплементационом нивоу и да коришћењем упитног језика направе базу података

Садржај предмета

Теоријска настава

Системи база података. Историја и мотивација за постојање система база података, компоненте база података, DBMS функције, архитектура база података и независност података. Моделовање података. Концептуални модели, Објектно оријентисани модели, релациони модел. Релационе базе података. Пресликавање концептуалне шеме на релациону шему. ER и EER модел, ентитетски и референцијални интегритет, релациона алгебра и релациони рачун. Упитни језици база података. Општи поглед на језике база података, SQL стандард релационих база података. Окружења четврте генерације – структуре и алати. Уграђивање непроцедуралних упита у процедуралне језике. Дизајн релационих база података. Алгоритми дизајна база података, функционалне зависности, нормалне форме, вишевредносне зависности. Обрада трансакција. Трансакције, неуспех и опоравак. Увод у дистрибуиране базе података. Дистрибуирано складиштење података, дистрибуирана обрада упита. Физичко пројектовање база података. Структура складишта и фајлова, индексни фајлови, хеш фајлови, Б стабла, други типови индекса.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Microsoft Access, MySQL, SQL.

Литература

1.       Rebeka Riordan, Projektovanje baza podataka, Mikro knjiga, Beograd, 2006.

2.       Anthony Molinaro, SQL Cookbook, O'Reilly, 2005.

3.       Christian Darie, Karli Watson, The Programmer's Guide to SQL, Apress, 2003.

4.      Mario G. Piattini, Oscar Díaz, Advanced database technology and design, Artech, 2000.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

3

Вежбе:

1

Други облици наставе:

2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе у класичном облику, вежбе на рачунару.

Студенти ће добијати задатке које ће решавати код куће.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

15

практична настава

10

усмени испт

25

колоквијум-и

2×10

..........

 

семинар-и

2×10