Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске

Назив предмета: И153 - Методика наставе информатике

Наставник (Презиме, средње слово, име):   Мадић Д. Јован

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 8

Услов: Дизајн и анализа алгоритама, Линеарна алгебра

Циљ предмета:

Оспособљавање за педагошки рад из области информатике и упознавање са програмским пакетима и програмским језицима који се обрађују у школи.

Исход предмета:

Студенти ће бити оспособљени за самостално држање наставе информатике у основним и средњим школама

Садржај предмета

Теоријска настава

Припрема часа. Структура часа. Планирање времена. Планирање табле. Планирање наставних средстава. Планирање потребног софтвера. Планирање потребних података. Редослед радњи. Брзина излагања. Дидактика информатичких садржаја. Оперативни систем. Интернет. Стандардни програмски пакети: Обрада текста. Радне табеле. Презентације. Базе података. Цртање. Циљеви наставе програмирања. Систематизација размишљања. Подела посла на ситније делове. Интерфаце и пренос података. Структуирано програмирање, структуирано писање. Објектно-орјентисано порограмирање, енкапсулација, наследјивање. Визуално програмирање. Методика излагања програмирања. Редослед излагања градива. Радно окружење Pascal-а, Delphi-ја, Qylix-а. Едитовање програма-пројекта, извршење, тестирање, исправљање грешака, документовање. Константе, променљиве, типови података. Имена у програму. Наредбе. Улаз и излаз. Потпрограми. Структуирани типови података. Поинтери. Рекурзија. Класе и објекти. Рад са талентованим ученицима. Такмичења. Оптимизација прогрма. Динамичко програмирање. Графови. Изабране теме. Самостални пројекти ученика. Потребне мануалне вештине. Рад са различитим узрастима. Образовање помоћу рачунара у различитим областима. Образовни софтвер. Учење на даљину. Одржавање рачунског центра. Набавка опреме. Одржавање опреме. Локална мрежа. Одржавање софтвера. Вируси.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Практично увежбавање часова према садржајима теоријске наставе

Литература:

Сви уџбеници који се користе у школама

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

3

Вежбе:

1

Други облици наставе:

2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе:  Теоријска настава, теоријске и практичне вежбе, увежбавање у школи

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Практичне вежбе

25

Семинарски рад

20

Припрема часова

10

Практични час

30

Вежбе у школи

5

Усмени испит

10