Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: И154 - Симболичка израчунавања

Наставник (Презиме, средње слово, име): Станимировић С. Предраг

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 8

Услов: Увод у ООП

Циљ предмета

Научити основне принципе симболичког рачунања.

Исход предмета

Студенти оспособљени за примену симболичког рачунања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Програми за симболичко рачунање. Изрази, значење израза; префиксна, постфиксна и инфиксна форма израза; стандардна форма израза у пакету MATHEMATICA; делови израза; изрази као листе, изрази као стабла; нивои у изразу. Функционалне операције; имена функција као изрази; функционални аргументи; репетитивна примена функционалног аргумента, примена функције на листе и друге изразе; примена функције на делове израза. Чисте функције; функције вишег реда; изградња листи на основу функција, селектовање делова израза; изрази са главама које нису симболи;  рад са операторима. Шаблони; слагање шаблона, слагање шаблона у језицима PROLOG и MATHEMATICA; постављање ограничења на шаблоне. Функције са променљивим бројем аргумената; опциони и подразумевани аргументи. Симболичка манипулација листама; конструкција листи, угњеждене листе. Симболичка линеарна алгебра; ретки низови и матрице. Правила трансформације, примена правила трансформације, Дефинисање функција; дефинисање индексираних објеката. Мемоизација. Упрошћавање израза; функције Simplify, FullSimplify, Expand, Factor и  функције за рад са полиномима у језику MATHEMATICA. Симболичко диференцирање и симболичка интеграција.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Вежбе из програмског пакета MATHEMATICA у вези претходних садржаја. Израда семинарских радова.

Литература

1.       S. Wolfram, The Mathematica Book, 4th ed., Wolfram Media/Cambridge University Press, 1999.

2.       R. Maeder, Computer Science with mathematica, Cambridge University Press, 2005.

3.       S. Wolfram, A New Kind of Science, Wolfram Media, 2002.

4.      P.S. Stanimirović, G.V. Milovanović, Programski paket MATHEMATICA i primene, Elektronski fakultet u Nišu, Edicija monografije, Niš, 2002, XII+242.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

3

Вежбе:

1

Други облици наставе:

2

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе у класичном облику, вежбе на рачунару.

Студенти ће добијати задатке које ће решавати код куће.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

15

практична настава

10

усмени испт

25

колоквијум-и

20

..........

 

домаћи задаци

20