Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: И155 - Управљање пројектима у ИТ

Наставник (Презиме, средње слово, име):   Тасић Б. Милан

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема

Циљ предмета

Научити студенте основним принципима мрежног планирања и управљања пројектима.

Исход предмета

Студенти оспособљени за самостално управљање пројектима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Мрежно планирање. Aнализа структуре; структуирање пројекта – WBS техника; метод кључних догађаја основни појмови: мрежни дијаграм, листа активности, правила за цртање мрежног дијаграма, нумерисање мрежног дијаграма. Анализа времена; израда временских планова пројекта; анализа времена по CPM методу, анализа времена по PERT методу; поређење CPM и PERT метода; PDM метод. Анализа трошкова; анализа трошкова помоћу линеарног програмирања; метод PERT/ ТРОШКОВИ; Kelley-ев метод. Планирање ресурса; планирање трошкова. Праћење реализације пројекта. Програм MS Project 2003. Планирање софтверских пројеката; метрике продуктивности; анализа опција и ризика; планирање нових верзија; управљање очекивањима; управљање издањем и конфигурацијом; стандарди софтверских процеса и имплементација процеса; софтверски уговори и интелектуална својина; приступи одржавању и дугорочном развоју софтвера; тест студија правог индустријског пројекта.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Вежбе на табли у вези претходног садржаја. Израда практичних пројеката у програму MS Project

Литература

1.       P.S. Stanimirović, I.M. Jovanović,  Mrežno planiranje i MS Project, Prirodno-matematički fakultet u Nišu, Niš, 2008, IX+448 (ISBN 978-86-83481-49-2).

2.       P. Jovanović, Upravljanje projektiom, Grafoslog, Beograd, 2002.

3.       T. Pyron, Project 2003 bez tajni, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2006.

4.      C. Chatfield, T. Johnson, Кorak po korak Miscrosoft Project 2002, CET Computer Equipment and Trade, Svetlost, Čačak, 2002.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе у класичном облику, вежбе на рачунару.

Студенти ће добијати задатке које ће решавати код куће.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

15

практична настава

10

усмени испт

25

колоквијум-и

20

..........

 

домаћи задаци

20