Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: И161 - Увод у софтверско инжењерство

Наставник (Презиме, средње слово, име): Ђорђевић Р. Ђорђе

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема

Циљ предмета

Упознавање са софтверским инжењерством, применом теорије, знања и праксе за ефикасно прављење софтверскох система који задовољавају захтеве корисника.

Исход предмета

Студенти који положе испит имају основна знања која ће их припремити за савладавање предмета из области програмирања, архитектуре и развоја и тестирања софтвера.

Садржај предмета

Принципи софтверског инжењерства: Прикупљање и анализа захтева. Дизајн, конструкција, тестирање и одржавање. Моделовање софтвера и увод у УМЛ: Основни елементи УМЛ-а, дијаграми, развој уз УМЛ. Моделовање структуре и моделовање понашања софтвера. Објектно оријентисана анализа коришћењем УМЛ-а. Анализа, архитектура и дизајн једноставних класа. Пројектни обрасци: Увод у пројектне обрасце, њихов значај и применљивост. Упознавање са основним обрасцима. Корисничке функције и дизајн оријентисан ка кориснику. Клијент - сервер: Увод у клијент сервер архитектуре, као и клијент сервер системе коришћењем УМЛ-а, са нагласком на дијаграме класа и дијаграме стања. Дизајн софтвера: Општи принципи дизајна: декомпозиција, спајање, кохезија, поновно коришћење, портабилност, флексибилност. Евалуација дизајна. Увод у тестирање софтвера и управљање софтверским пројектом. Имплементација. Имплементирање дизајна коришћењем одговарајућих структура података, окружења и АПИ-ја. Анализа, дизајн и програмирање једноставнијих апликација. Примена технологије за имплементацију интерфејса са корисником.

Литература

1.       Shari Lawrence Pfleeger, Joanne M. Atlee, Софтверско инжењерство, теорија и пракса, ЦЕТ, 2006.

2.       E. Gamma, R. Helm, R. Johnston and J. Vlissides: Готова решења - Елементи објектно оријентисаног дизајна, Addison Wesley, ЦЕТ, 2002.

3.      Драган Милићев: Објектно оријентисано моделовање на језику УМЛ, Микро књига, 2001.

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Студијски истраживачки рад:

 

Методе извођења наставе

Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе у класичном облику, вежбе на рачунару.

Студенти ће добијати задатке које ће решавати код куће.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

 

усмени испт

30

колоквијум-и

30

..........

 

домаћи задаци

10