Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске

Назив предмета: И162 - Рачунарске мреже

Наставник (Презиме, средње слово, име): Предраг В. Кртолица

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: Архитектура и организација рачунара

Циљ предмета

Упознавање са основним концептима рада рачунарских мрежа.

Исход предмета

Познавање и разумевање основних концепата рада рачунарских мрежа.

Садржај предмета

Увод. Преглед модела за пренос података и основних протокола и архитектура. Пренос података. Основни концепти. Аналогни и дигитални пренос података. Медијуми за пренос. Кодирање података. Интерфејс за пренос података. Управљање везама. Мултиплексирање. WAN. Пребацивање колима. Пребацивање пакетима. LAN. LAN технологија. LAN системи. Комуникационе архитектуре и протоколи. Интернет протоколи. Међумрежни рад. Транспортни протоколи. Безбедност мрежа. Дистрибуиране апликације.

Литература

1.        W. Stallings, Data and Computer Communications, 6th ed. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000.

2.      A. Таненбаум, Рачунарске мреже, Микрокњига, Београд, 2005.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

1

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе у класичном облику, вежбе на рачунару.

Студенти ће добијати задатке које ће решавати код куће.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

 

усмени испт

30

колоквијум-и

30

..........

 

домаћи задаци

15