Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: основне академске

Назив предмета: И165 - Софтверски практикум

Наставник (Презиме, средње слово, име): Тодоровић Т. Бранимир

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 6

Услов: нема

Циљ предмета

Стицање знања о подршци коју објектно оријентисани језици пружају раду са XML-ом и релацио-ним базама података.

Исход предмета

Знање и практично искуство у коришћењу објектно-оријентисаног програмског језика при раду са XML документима и релационим базама.

Садржај предмета

Подршка у објектно оријентисаним језицима за читање, креирање и уписивање XML-а. Претраивање XML докумената. Моделирање релационе базе података применом објектно оријентисаних језика. Синтакса упита, задавање упита, кориговање података у бази, уметање нових колона, брисање колона, претразивање базе.

Литература

1.      Andrew Troelsen. Pro C# 2008 and the.NET 3.5 Platform, Apress.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

0

Вежбе:

6

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Наставници пријављују теме пројектних задатака, веће Катедре за информатику их одабрава пре почетка семестра, а студенти при упису семестра бирају одговарајућу тему. Настава се изводи пу-тем практичног рада студената на пројектном задатку који су изабрали. Оцењује се квали-тет урађеног пројектног задатка, а на усменом испиту се практични рад брани кроз проверу разу-мевања принципа напредног коришћења одабраног софтверског алата.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

 

писмени испит

 

Практична настава

70

усмени испт

30

колоквијум-и

 

 

 

Домаћи