Студијски програм/студијски програми :      Математика, Информатика

Врста и ниво студија:      Основне академске студије

Назив предмета:      М127 - Увод у вероватноћу

Наставник (Презиме, средње слово, име):      Јанковић Д. Слободан

Статус предмета:      обавезни

Број ЕСПБ:     8

Услов: није предвиђен

Циљ предмета

Упознавање основних појмова у вероватноћи.

Исход предмета

Овладавање фундаменталним појмовима елементарне теорије вероватноће и математичких основа теорије вероватноће

Садржај предмета

Теоријска настава

  • Елементарна теорија вероватноће: Алгебра догађаја, класична дефиниција вероватноће, условна вероватноћа, независност догађаја. Случајне промењљиве, математичко очекивање, дисперзија и коефицијент корелације. Независност случајних промењљивих. Бернулијева схема, Пуасонова и Муавр-Лапласова теорема.
  • Математичке основе теорије вероватноће: Аксиоме теорије вероватноће. Дискретне расподеле (униформна, биномна, мултиномна, Пуасонова, геометријска, хипергеометријска, негативна биномна). Апсолутно непрекидне расподеле (униформна, нормална, Кошијева, експоненцијална, гама, бета). Функција расподеле и густина. Вишедимензионе случајне промењљиве. Низови независних случајних променљивих: Борел-Кантелијеве леме. Закон 0-1. Конвергенција редова. Закони великих бројева. Централна гранична теорема.

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Обрађују се примери у складу са теоријском наставом.

 

Литература

1.       Ивковић З., Теорија вероватноћа са математичком статистиком, Научна књига, 1989.

2.       Глишић З., Перуничић П., Збирка решених задатака из вероватноће и математичке статистике, Научна књига, 1982

3.       Grinstead C., Snell J., “Introduction to Probability “(on the Web at http://www.dartmouth.edu/˜chance)

4.       Feller W.,” An Introduction to Probability Theory and its Applications I”, Wiley, New York, 1970

5.       Whittle P., “Probability”, Pinguin, Middlesex, 1970

6.       Прохоров А. В., Ушаков В. Г., Ушаков Н. Г., Задачи по теории вероятностей, Наука, Москва, 1968

7.       Ширяев А. Н., Вероятность, Наука, Москва, 1980

Број часова  активне наставе

Остали часови

0

Предавања:

3

Вежбе:

3

Други облици наставе:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Фронтална, групна, интерактивна

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

практична настава

20

писмени испит

 

колоквијум-и

40

усмени испт

40

семинар-и

 

..........