Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми: Математика (обавезни), Информатика (изборни)

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: М132 - Математичка статистика

Наставник (Презиме, средње слово, име): Поповић Ч. Биљана

Статус предмета: oбавезни / изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: није предвиђен

Циљ предмета

Упознавање основних појмова математичке статистике.

Исход предмета

Овладавање фундаменталним појмовима математичке статистике и теорије узорака, оценивања парематара, тестирања хипотеза и примене стандардних статистичких пакета за обраду података на рачунару.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теорија узорака. Основни појмови теорије узорака. Емпиријска функција расподеле и граничне теореме за емпиријску функцију расподеле.

Оцењивање параметара. Тачкасто оцењивање. Критеријуми оптималности тачкастих оцена. Области поверења.

Тестирање хипотеза. Тестирање статистичких хипотеза основни појмови. Нејман-Пирсонова теорема. Униформно најмоћнији тстови. Тест количника веродостојности. Неки познатији параметарски и непараметарски тестови.

Примена стандардних статистичких пакета за обраду података на рачунару.

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Обрађују се примери у складу са теоријском наставом.

 

Литература

1.       Биљана Поповић: Математичка статистика и статистичко моделовање, Природно-математички факултет, Ниш 2003

 

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Фронтална, групна, интерактивна

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

домаћи задаци

15

писмени испит

 

колоквијум-и

45

усмени испит

40

семинар-и