Табела 5.2 Спецификација предмета

 

Студијски програм/студијски програми : Математика, Информатика

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије

Назив предмета: О02 - Психологија

Наставник (Презиме, средње слово, име): Тодоровић A. Јелисавета

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: није предвиђен

Циљ предмета

Кроз курс студенти треба да упознају основе психологије као науке, тј шта чини специфичним њен предмет и метод; да упознају развој психологије као науке и какви су њени доприноси упознавању човека и његових психичких функција. Курс треба да омогући да студенти стекну основна знања о природи психолошких процеса, развојним карактеристикама деце и омладине, као и о улози породице и школе у развоју. Осим тога овај курс треба да развије сензибилитет за потребе деце која из различитих разлога не успевају да прате редовни наставни програм

Исход предмета

Студенти треба да овладају основним теоријским знањима из предмета. Да покажу разумевање за повезаност психичког развоја деце и омладине са непосредним окружењем у породици и школи. Да самостално прикупе податке, анализирају и презентују резултате своје анлизе у форми семинарског рада

Садржај предмета

Теоријска настава

Психологија као научна дисципина.Оснивање психологије као науке, одређење предмета и метода психологије. Прве психолошке школе и правци.

Основне психичке појаве психички процеси, особине и стања. Појам осећаја и опажаја, опажање особа и емоција. Учење, основни облици учења и психолошки услови успешног учења. Методе учења. Памћење и заборављање. Испитивање и оцењивање знања. Мишљење, развој, карактеристике различитих врста мишљења, елементи мисаоног тока. Интелектуалне способности, структура интелекта, рационална, емоционална и социјална интелигенција, мерење интелектуалних способности. Емоције. Мотивација, природа и врсте и хијерархија мотива. Сукоб мотива, фрустравције и конфликти и одбрамбени механизми.

Социјализација и чиниоци социјализације личности. Личност и њене карактеристике (структура, динамика и развој). Социјално учење и чиниоци социјализације, улога породице, школе и вршњака на различитим узрастима. Функције породице и васпитање у породици. Функционална и дисфункционална породица и насиље у породици. Злостављање и занемаривање деце. Сарадња породице и школе.

Развојне карактеристике и развојна одступања у детињству и младости. Критеријуми за разликовање нормалног и патолошког у детињству и младости, деца са специфичним развојним тешкоћама и инклузивни програми. Интелектуални, емоционални и морални развој у адолесценцији и адолесцентна криза. Формирање идентитета и значај самопоштовања и представе о себи.

Литература

1.       Славољуб Радоњић, Увод у психологију,

  1. Сулејман Хрњица, Општа психологија са психологијом личности,

3.       Јелисавета Тодоровић , Васпитни стилови родитеља и самопоштовање адолесцената.

Број часова активне наставе

Остали часови

0

Предавања:

3

Вежбе:

0

Други облици наставе:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Настава се реализује кроз предавања и дискусије на предавањима

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност на настав

20

писмени испит

50

колоквијум-и

 

усмени испт

 

семинар-и

30