Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми :      Математика, Информатика

Врста и ниво студија:       Основне академске студије

Назив предмета:     О04 - Енглески језик 1

Наставник (Презиме, средње слово, име):      Милетић Д. Соња

Статус предмета:     изборни

Број ЕСПБ:      5

Услов: Никакво претходно знање или највише 3 године енглеског језика у претходном образовању.

Циљ предмета

Основно упознавање са енглеским језиком.

Исход предмета

Савладавање употребе енглеског језика у говору, писању и читању.

Садржај предмета

Теоријска настава

 

 • Садашње и прошло време глагола BE (потврдни, одрични, упитни облик);
 • Садашње и прошло време модалног глагола CAN;
 • Садашње просто време;
 • Садашње трајно време;
 • Прошло просто време (правилни и неправилни глаголи);
 • Садашњи перфект;
 • Присвојни придеви;
 • Показни придеви;
 • Придеви за количину;
 •  Поређење присева;
 • Прилози за начин (поређење);
 • Саксонски и нормански генитив;
 • Основни предлози за просторне и временске односе;
 • Израз GOING TO (за будућност и предвиђање).

.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Обрађују се примери у складу са теоријском наставом.

Литература

1.         Soars, L.& J. Soars: Elementary New Headway. Oxford: Oxford University Press.

Број часова  активне наставе

Остали часови

0

Предавања:

3

Вежбе:

0

Други облици наставе:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Фронтална, групна, интерактивна

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

35

практична настава

15

усмени испт

35

колоквијум-и