Табела 5.2 Спецификација предмета

Студијски програм/студијски програми : Математика, Информатика

Врста и ниво студија: Основне академске студије

Назив предмета: О05 - Енглески језик 2 језик струке

Наставник (Презиме, средње слово, име): Милетић Д. Соња

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: најмање 4 године енглеског језика у претходном образовању.

Циљ предмета

Напредније знање енглеског језика.

Исход предмета

Овладавање граматичким структурама, језичким функцијама енглеског језика.

Садржај предмета

Теоријска настава

  • Граматичке структуре: Глаголски систем енглеског језика (глаголска времена за изражавање садашњости, прошлости, будућности); Инфинитив и герунд; Пасив; Модални глаголи и синтаксичке структуре са модалним глаголима; Гаголи пропозиционих ставова и синтаксичке структуре са овим глаголима; Кондиционалне реченице; Множина именица (латинског и грчког порекла); Чланови;Предлози; Деривациони суфикси и префикси; Грађење сложеница.
  • Језичке функције: Упоређивање и контрастирање; Егземплификација и илустрација; Класификација; Описивање система и процеса; Описивање узрока и последица; Епистемички судови; Дефиниција; Хипотеза; Аргументација.
  • Лексика: Општа научна терминологија; Стручна терминологија у различитим математичким дисциплинама; Симболи и нотација у математици и логици.

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Обрађују се примери у складу са теоријском наставом.

 

Литература

1.       Allen, S. 1986. Living English Structure. London: Longman.

2.       Zimmerman, F. 1989. English for Science. New Jersey: Englewood Cliffs.

Број часова активне наставе

Остали часови

0

Предавања:

3

Вежбе:

0

Други облици наставе:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Фронтална, групна, интерактивна

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

35

практична настава

15

усмени испт

35

колоквијум-и