Табела 5.2 Спецификација  предмета

Студијски програм/студијски програми : Информатика

Врста и ниво студија: Основне акдемске студије

Назив предмета: И113 - Увод у рачунарство и дигитална логичка кола

Наставник (Презиме, средње слово, име): Кртолица В. Предраг

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 7

Услов: нема

Циљ предмета

Стицање логичких, математичких и техничких знања која су подлога рачунарству као и основних знања о структури и функцији рачунара.

Исход предмета

Студенти који положе испит имају основна знања која ће их припремити за савладавање предмета из области архитектуре и организације рачунара и оперативних истема али и за друге предмете софтверске или теоријске оријентације.

Садржај предмета

Бројни системи и превођење бројева. Представљање података у рачунару. Булова и прекидачка алгебра. Прекидачке функције и изрази. Елементарна логичка кола. Комбинационе мреже. Минимизација прекидачких функција. Имплементација логичких функција помоћу елементарних кола. Мултиплексери. Демултиплексери. Декодери. Програмабилна кола. Коначни аутомати. Појам секвенцијалног кола, структуре и типови. Лечеви. Флип-флопови. Анализа и синтеза секвенцијалних кола. Регистри. Бројачи. Основна аритметичка кола. Увод у структуру и функцију рачунара.

Литература

1.       М. К. Стојчев и П. В. Кртолица, Рачунарски системи: принципи дигиталних система, Елек-тронски факултет у Нишу и Природно-математички факултет у Нишу, Ниш, 2005.

Број часова  активне наставе

Остали часови

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе

Предавања са темама наведеним у садржају, вежбе у класичном облику. Студенти ће добијати задатке које ће решавати код куће.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

 

усмени испт

25

колоквијум-и

40

..........

 

домаћи задаци

10