Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави

 

Име, средње слово, презиме

Мимица Р. Мимица

Звање

асистент

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом и од када

Природно-математички факултет у Нишу, 01.10.1990.

Ужа научна односно уметничка област

Математика

Академска каријера

 

Година

Институција

Област

Избор у звање

2004

Природно-математички факултет у Нишу

Математика

Докторат

 

 

 

Специјализација

 

 

 

Магистратура

1997

Филозофски факултет у Нишу

Математика

Диплома

1990

Филозофкси факултет у Нишу

Математика

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа

 

назив предмета

Назив студијског програма, врста студја

Часова активне наставе

1.

Увод у нумеричку анализу (један семестар)

Математика, основне академске студије

4 часа недељно

2.

Увод у нумеричку анализу (један семестар)

Информатика, основне академске студије

2 часа недељно

3.

Нумеричка анализа (један семестар)

Примењена математика, дипломске академске студије

4 часа недељно

4.

Нумеричка анализа (један семестар)

Ин форматика, дипломске академске студије

2 часа недељно

5.

Теорија апроксимација (један семестар)

Примењена математика, дипломске академске студије

4 часа недељно

Просечно оптерећење: 8 часова недељно

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)

1.

G. V. Milovanović, M. R. Miloević: Quadrature formulas of Radau type on (0, + ∞), J. Electrotehn. Math. (Pritina), 1 (1996), 57--64.

2.

 

3.

 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника

Укупан број цитата

 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе

 

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним