Osebna orodja

Predmetnik

Vse predmete delimo na tri skupine: obvezne predmete, notranje izbirne predmete ter zunanje izbirne predmete.

 

Obvezni predmeti so izbrani na osnovi priporočila ACM (Association for Computing Machinery) Curriculum. Notranje izbirni predmeti so predmeti stroke iz področij računalništva in informatike ter matematike. Zunanje izbirne predmete lahko študenti izberejo iz poljubnega študijskega programa iz področij družboslovja, humanistike in naravoslovja, ki  jih ponujajo druge fakultete.

 

Tabela 1: Struktura programa po vrsti učnih enot v posameznih letnikih

Letnik študija

Vrste učnih enot

Število učnih enot

Število kreditnih točk (KT)

 

 

 

Po učnih enotah

Skupaj

1.

Obvezni predmeti

9

54

 

 

Zunanji izbirni predmeti

1

6

60

2.

Obvezni predmeti

7

42

 

 

Notranji izbirni predmeti

2

12

 

 

Zunanji izbirni predmeti

1

6

60

3.

Obvezni predmeti

3

18

 

 

Notranji izbirni predmeti

3

18

 

 

Zunanji izbirni predmeti

3

18

 

 

Seminar - zaključna projektna naloga

1

6

60

Skupaj

 

30

180

 

Pojasnilo: Notranje izbirni predmeti so predmeti, ki jih študent izbira znotraj študijskega programa, zunanje izbirni predmeti pa predmeti, ki jih študent lahko izbira v okviru drugih študijskih programov, tako znotraj stroke kot tudi izven stroke.

 

 

Tabela 2: Struktura programa po vrsti in deležu učnih enot v celotnem programu

Vrste učnih enot

Število kreditnih točk (KT)

Delež (v %)

Obvezni predmeti

114

63,33

Notranji izbirni predmeti

30

16,67

Zunanje izbirni predmeti

30

16,67

Seminar - zaključna projektna naloga

6

3,33

Skupaj

180

100

 

Prvo skupino sestavlja 19 obveznih predmetov, ki pokrivajo vsa znanja priporočena v ACM Curriculum. Obvezni predmeti so predstavljeni so v Tabeli 3 oz. v Tabelah 5, 6 in 7, kjer so razporejeni po letnikih študija.

 

Skupino notranjih izbirnih predmetov sestavlja 5 predmetov študenti izberejo iz seznama predmetov, ki je predstavljen v Tabeli 9. Seznam notranjih izbirnih predmetov vsebuje predmete iz področja računalništva in matematike. Izmed petih predmetov morajo biti izbrani vsaj trije računalniški predmeti.

 

Skupina zunanjih izbirnih predmetov je sestavljena iz 5 predmetov, ki študentom omogočajo razširitev znanja na izbranih družboslovnih in humanističnih in naravoslovnih področjih in/ali omogočajo poglobljen študij stroke. Med izbranimi zunanjimi predmeti mora biti en tuj jezik. Tuj jezik je lahko poljuben. Najmanj eden ter največ trije predmeti pa morajo biti izbrani iz področja družboslovja ali humanistike. Preostali predmeti so lahko iz poljubnega področja naravoslovja oz. jih študenti lahko izberejo med ponujenimi notranjimi izbirnimi predmeti.

 

Seminar (zaključna projektna naloga) je poljuben računalniški notranji izbirni predmet znotraj katerega študent ob vodstvu profesorja obdela izbrano temo. Seminar se zaključi s seminarsko nalogo, ki mora biti oblikovana kot znanstveni članek ali tehnično razvojno poročilo, ter s konferenčno predstavitvijo dela. Pisni izdelek mora obsegati vsaj 15 do 20 strani.

 

Skupno je torej predmetnik sestavljen iz 19 obveznih predmetov, 10 izbirnih predmetov ter seminarja (zaključne projektne naloge).

 

Obvezni predmeti so organizirani v pet osnovnih področij: matematika, teoretično računalništvo, programski jeziki, računalniški sistemi in inženirska znanja.  V naslednjih dveh tabelah so obvezni predmeti predstavljeni po področjih. Osnovna področja programa bomo imenovali tudi stebri programa.

 

 

Tabela 3: Obvezni predmeti po osnovnih področjih (stebrih)

Matematika

Teoretične osnove računalništva

Programiranje

Sistemi

Veščine

Matematika IV

- Kombinatorika s teorijo grafov

TOR III

- Formalni jeziki in izračunljivost

Programsko inženirstvo

Management informacijskih tehnologij

Računalniška omrežja

Matematika III

- Algebra II

Podatkovne strukture in algoritmi

Programiranje III

 - Vzporedno programiranje

Sistemi III -

Informacijski Sistemi

Osnove podatkovnih baz

Matematika II

- Analiza

TOR II

- Teorija informacij

Programiranje II

 - Koncepti PJ

Sistemi II -

Operacijski Sistemi

Tuj jezik

Matematika I

- Algebra I

TOR I

- Diskretne strukture

Programiranje I

- Osnove Jave

Sistemi I - Strojna oprema

Računalniški praktikum 

Večina obveznih predmetov je predstavljeno z dvema imenoma: osnovnim imenom in z opisnim imenom. Osnovno ime večinoma opisuje predmet kot tudi steber programa. Opisno ime bolj podrobno odseva vsebino predmeta.  V nadaljevanju bomo mestoma uporabljali samo osnovno ime ali opisno ime. Slednje je pri matematičnih predmetih enako imenu predmeta v študijskem programu matematika, saj so tudi predmeti enaki.

 

V naslednjih treh tabelah so obvezni predmeti predstavljeni po letnikih študija. Vsak predmet je opisan z imenom, številom kreditnih točk, urami dela študenta, številom ur po oblikah izvedbe kontaktnih ur, številom kontaktnih ur ter predvidenim nosilcem predmeta.

 

 

Tabela 4: Predmetnik 1. letnika

Št.

Predmeti

KT

UDŠ

Oblike izvedbe KU

KU

 

 

 

 

P

SV

S

LV

KV

 

1

Matematika I – Analiza I

6

180

60

30

 

 

 

90

2

Matematika II – Algebra I

6

180

60

30

 

 

 

90

3

TOR I – Diskretne strukture

6

180

60

 

 

30

 

90

4

TOR II – Teorija informacij

6

180

60

 

 

30

 

90

5

Programiranje I

6

180

45

 

 

45

 

90

6

Programiranje II – Koncepti PJ

6

180

45

 

 

45

 

90

7

Sistemi I – Strojna oprema

6

180

60

 

 

30

 

90

8

Sistemi II – Operacijski sistemi

6

180

60

 

 

30

 

90

9

Računalniški praktikum

6

180

 

30

 

60

 

90

10

Zunanji izbirni predmet 1 –

Tuj jezik

6

180

60

30

 

 

 

90

 

Skupaj

60

1800

510

120

0

270

0

900

 

Tabela 5: Predmetnik 2. letnika

Št.

Predmeti

KT

UDŠ

Oblike izvedbe KU

KU

 

 

 

 

P

SV

S

LV

KV

 

1

Matematika III – Algebra II

6

180

60

30

 

 

 

90

2

Matematika IV – Kombinatorika s teorijo grafov

6

180

60

30

 

 

 

90

3

Podatkovne strukture in algoritmi

6

180

60

 

 

30

 

90

4

Programiranje III – Vzporedno programiranje

6

180

60

 

 

30

 

90

5

Sistemi III – Informacijski sistemi

6

180

60

 

 

30

 

90

6

Osnove podatkovnih

baz

6

180

45

 

 

45

 

90

7

Rač. omrežja

6

180

45

 

 

45

 

90

8

Notranji izbirni predmet 1

6

180

60

 

 

30

 

90

9

Notranji izbirni predmet 2

6

180

60

 

 

30

 

90

10

Zunanji izbirni predmet 2

6

180

60

 

 

30

 

90

 

Skupaj

60

1800

570

60

0

270

0

900

 

Tabela 6: Predmetnik 3. letnika

Št.

Predmeti

KT

UDŠ

Oblike izvedbe KU

KU

 

 

 

 

P

SV

S

LV

KV

 

1

TOR III – Formalni jeziki in izračunljivost

6

180

60

 

 

30

 

90

2

Programsko inženirstvo

6

180

60

 

 

30

 

90

3

Menedžment informacijskih tehnologij

6

180

60

 

 

30

 

90

4

Notranji izbirni predmet 3

6

180

60

 

 

30

 

90

5

Notranji izbirni predmet 4

6

180

60

 

 

30

 

90

6

Notranji izbirni predmet 5

6

180

60

 

 

30

 

90

7

Zunanji izbirni predmet 3

6

180

60

30

 

 

 

90

8

Zunanji izbirni predmet 4

6

180

60

30

 

 

 

90

9

Zunanji izbirni predmet 5

6

180

60

30

 

 

 

90

10

Zaključni seminar

6

180

 

15

 

 

 

15

 

Skupaj

60

1800

540

105

0

180

0

825

 

Legenda:

UDŠ = ure dela študenta; ocena potrebnega števila ur študija, da študent uspešno opravi vse študijske obveznosti (UDŠ je seštevek kontaktnih ur – KU in ur, ki jih študent opravi s samostojnim delom oziroma študijem)

KU = kontaktne ure (P – predavanja, SV = seminarske vaje, S = seminarji, LV = laboratorijske vaje, KV = klinične vaje ..)

 

V naslednji tabeli so prikazane odvisnosti med obveznimi predmeti. V levem stolpcu so podani predmeti v vrstnem redu kot je podan v Tabeli 3, v desnem stolpcu pa so predmeti, ki so odvisni od danih predmetov. Podane so samo osnovne odvisnosti. Zaradi lažje predstave o vsebini so podana daljša imena predmetov.

 

Tabela 7: Odvisnosti med obveznimi predmeti študijskega programa

Predmet

Predpogoj za predmete

Algebra I

Programiranje I, Formalni jeziki in izračunljivost, Algebra II

Analiza I

Kombinatorika s teorijo grafov, Teorija informacij, Strojna oprema

Algebra II

Formalni jeziki in izračunljivost, Programiranje II, Osnove podatkovnih baz, Računalniška omrežja

Kombinatorika s teorijo grafov

Formalni jeziki in izračunljivost

Diskretne strukture

Programiranje II, Formalni jeziki in izračunljivost

Teorija informacij

Računalniška omrežja, Podatkovne strukture in algoritmi, Operacijski sistemi

Podatkovne strukture in algoritmi

Formalni jeziki in izračunljivost

Formalni jeziki in izračunljivost

 

Programiranje I

Podatkovne strukture in algoritmi, Programiranje II, Strojna oprema, Informacijski sistemi, Osnove podatkovnih baz

Programiranje II

Podatkovne strukture in algoritmi, Programiranje III, Menedžment IT

Programiranje III

Operacijski sistemi, Programsko inženirstvo

Programsko inženirstvo

 

Strojna oprema

Operacijski sistemi, Računalniška omrežja

Operacijski sistemi

Računalniška omrežja, Osnove podatkovnih baz

Informacijski sistemi

Menedžment IT

Menedžment IT

 

Računalniški Praktikum

Programiranje I, Programiranje II, Programiranje III

Osnove podatkovnih baz

Informacijski sistemi, Računalniška omrežja

Računalniška omrežja

 

 

Notranje izbirni predmeti so predstavljeni v naslednji tabeli. Predmeti so razdeljeni v dve osnovni skupini: predmete iz področja računalništva in informatike ter predmete iz področja matematike.

 

Tabela 8: Notranje izbirni predmeti študijskega programa

Št.

Predmeti

KT

UDŠ

Oblike izvedbe KU

KU

 

 

 

 

P

SV

S

LV

KV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Andragogika  IKT podprtega izobraževanja

6

180

30

 

 

60

 

90

2

Didaktično načrtovanje učnih vsebin

6

180

30

 

 

60

 

90

3

Geografski informacijski sistemi

6

180

45

 

 

45

 

90

4

Implementacija SUPB

6

180

45

 

 

45

 

90

5

Inteligentni sistemi in podatkovno rudarjenje

6

180

45

 

 

45

 

90

6

Izbrana poglavja iz algoritmov

6

180

45

 

 

45

 

90

7

Izbrana poglavja iz podatkovnih struktur

6

180

45

 

 

45

 

90

8

Jezikovne tehnologije

6

180

60

 

 

30

 

90

9

Kurikularno načrtovanje IKT podprtega izobraževanja

6

180

30

 

 

60

 

90

10

Mentorstvo v IKT podprtem izobraževanju

6

180

30

 

 

60

 

90

11

Načrtovanje podatkovnih baz

6

180

45

 

 

45

 

90

12

Oblikovanje večpredstavnostnih vsebin

6

180

45

 

 

45

 

90

13

Osnove bioinformatike

6

180

45

 

 

45

 

90

14

Osnove umetne inteligence

6

180

45

 

 

45

 

90

15

Prevajalniki

6

180

45

 

 

45

 

90

16

Računalniška varnost

6

180

60

 

 

30

 

90

17

Računska geometrija

6

180

45

 

 

45

 

90

18

Sistemsko programiranje

6

180

45

 

 

45

 

90

19

Skriptni jeziki

6

180

 

 

30

60

 

90

20

Uporaba IKT v izobraževanju

6

180

45

 

 

45

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Algebra III

6

180

60

 

30

 

 

90

22

Algebra IV

6

180

45

 

30

 

 

75

23

Analiza II

6

180

60

 

30

 

 

90

24

Analiza III

6

180

60

 

30

 

 

90

25

Analiza IV

6

180

45

 

30

 

 

75

26

Asociativne sheme

6

180

45

 

30

 

 

75

27

Kombinatorika

6

180

60

 

30

 

 

90

28

Verjetnost in statistika

6

180

60

 

30

 

 

90

29

Osnove numeričnega računanja

6

180

60

 

30

 

 

90

30

Permutacijske grupe

6

180

45

 

30

 

 

75

31

Končne geometrije

6

180

45

 

30

 

 

75

32

Teorija kodiranja

6

180

45

 

30

 

 

75

33

Teorija števil

6

180

45

 

30

 

 

75

34

Matematični praktikum II

6

180

 

 

45

45

 

90

35

Diferencialne enačbe

6

180

45

 

30

 

 

75

36

Funkcionalna analiza

6

180

45

 

30

 

 

75

37

Teorija mere

6

180

45

 

30

 

 

75

38

Kompleksna analiza

6

180

45

 

30

 

 

75

39

Topologija

6

180

45

 

30

 

 

75

40

Matematika: metoda in umetnost

6

180

45

 

30

 

 

75

41

Matematični Praktikum

6

180

45

 

 

45

 

90

42

Reševanje enačb: od al-Khwarizmija do Galoisa

6

180

45

 

30

 

 

75

 

 

Tabela 9: Število kontaktnih ur in delež oblik izvedbe študijskega programa

Št.

Oblike izvedbe

Število KU

% KU

 

 

 

 

1

Predavanja

1620

61,71

2

Seminarske vaje

285

10,86

3

Laboratorijske vaje

720

27,43

 

 

Tabela 10: Struktura programa po vsebinskih področjih

Št.

Vsebinsko področje

Število KT

% KT

 

 

 

 

1

Matematika

24

20

2

Teoretične osnove računalništva

24

20

3

Programiranje

24

20

4

Sistemi

24

20

5

Veščine

24

20