Уводне напомене

Историјат наставе информатике на ПМФ-у

 

Природно-математички факултет у Нишу основан је одлуком Владе Републике Србије објављене у Службеном гласнику РС 20. септембра 1999. године којом се за почетак рада и постојања Факултета одређује датум 1. октобар 1999. године.

Међутим, почетак наставе информатике на Факултету може се датирати знатно раније обзиром да је данашњи Одсек за математику и информатику (као и одсеци за физику и хемију) био део Филозофског факултета у Нишу основаног још 1971. Од 1990. године, у оквиру Одсека за математику, отпочиње настава информатике на студијском програму Дипломирани математичар за рачунар-ство и информатику.

Поменути студијски програм је 1996. допуњен је програмом Професор математике и информатике. И један и други програм доживели су мање измене у више наврата. Почетком 2000-тих уочљива је потреба за коренитијом реформом наставних планова и програма. Као почетак процеса реформе и достизања европских стандарада у настави рачунарских наука може се означити учешће Факултета, конкретно Катедре за информатику Одесека за Математику и информатику, у Tempus пројекту “Innovation in Computer Science Curriculum in Higher Education” 2001-2004. Поред овога, Факултет је учествовао још на три Tempus пројекта у оквиру којих се радило и на студијским програмима из информатике.

Од велике помоћи у дефинисању новог плана и програма био је и документ “Computing Curricula 2001” издат од стране IEEE-CS/ACM.

После више итерација у дотеривању програма и прилагођавању у међу-времену донетом Закону о високом образовању, школске 2007/2008. уписана је прва генерација студената на студијском програму основних академских студија Информатика за стицање стручног назива Информатичар.

Осим поменутог програма основних академских, предвиђене су и дипломске студије за стицање стручног назива Дипломирани информатичар-мастер, као и докторске студије за стицање научног звања Доктор наука - рачунарске науке.