Стандард 1. Структура студијског програма

 

Докторске студије имају најмање 180 ЕСПБ бодова, уз претходно остварени обим студија од најмање 300 ЕСПБ бодова на основним академским и дипломским академским студијама, односно 360 ЕСПБ бодова на интегрисаним основним и дипломским академским студијама из медицинских наука. Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија, осим доктората уметности који је уметнички програм.

 

Докторске студије трају 3 године и укупно носе 180 ЕСПБ.

 

На докторским студијама је предвиђено да студент положи један обавезан предмет Методологија научноистраживачког рада у првом семестру студирања (2 часа предавања недељно, 2 ЕСПБ).  Стдудент је у обавези да са листе ментора на датом студијском програму одабере једног ментора на почетку студија, а најкасније до краја друге године докторских студија.

 

Сви остали предмети (још 8 предмета, по 4 часа предавања недељно, по 12 ЕСПБ бодова) су изборни. Студент бира предмете самостално, или уз договор са ментором, или са неким наставником докторских студија. Студент је у првом семестру у обавези да положи 2 опште стручнa предмета.  За време другог, трећег и четвртог семестра студент је у обавези да положи 6 уже стручних предмета, који су у вези са израдом докторске дисертације.

 

У сваком семестру предвиђен је студијски истраживачки рад (86 часова недељно, распоређено на 6 семестара; укупно 1290 часова активне наставе). У првом семестру предвиђно је 150 часова наставе; у другом, трећем и четвртом семестру предвиђено је по 180 часова наставе; у петом и шестом семестру предвиђено је по 300 часова наставе. Настава је индивидуална, и обавља је ментор, или наставник докторских студија.

 

У прва два семестра у оквиру студијског истраживачког рада студент се упознаје са најновијим научним достигнућима из одређене области. У обавези је да у току семестра студент усмено изложи материју коју је савладао, као и да напише семинарски рад о материји коју је проучио.  Сматра се да је студент обавио студијски истраживачки рад, ако је на усменом излагању и на семинарском раду добио оцену најмање 6 (шест). У записник се уноси јединствена оцена о обављеном студијском истраживачком раду.

Усмено излагање и семинарски рад оцењује ментор, или један наставник докторских студија математике.

 

У трећем и четвртом  семестру студент у оквиру студијског истраживачког рада и даље истражује научне радове из области математике, али је сада у обавези да дође до оригиналних научних резултата. Научне резултате такође излаже усмено и у виду семинарског рада (по једном у сваком семестру). Оцењивање студијског истраживачког рада обавља се по описаном правилу.

 

Студијски истраживачки рад у петом и шестом семестру подразумева добијање и публиковање оригиналних научних радова студента. Студент је у обавези да публикује најмање 2 научна рада у часописима са СЦИ листе (најмање 6 поена, према правилима Министарства науке у часописима са СЦИ листе). Прихватање за штампу, или објављивање ових научних радова, означава чињеницу да је студент успешно обавио студијски истраживачки рад (за сваки семестар по један ради једна оцена). Оцену о обављеним студијским истраживачким радовима уписује ментор.

Није дозвољено да више студената обави студијски истраживачки рад на основу истих научних радова.

 

Израда докторске дисертације предвиђена је за шести семестар докторских студија. Докторска дисертација представља оригиналан научни рад студента. У себи сдржи резултате које је студент остварио у публикованим  научним радовима, а може садржати и друге оригиналне резултате. Није дозвољено да више студената одбрани докторску дисертацију на основу истих научних радова. Поступак пријаве и одбране докторске дисертације предвиђен је актима Факултета и Универзитета.

Једном неодбрањена докторска дисертација не може се више поднети Факултету за поновну одбрану.

 

Евиденција: Публикација установе-Прилог 1.1

www.pmf.ni.ac.yu    www.pmf.ni.ac.yu/akreditacija