Стандард 10: Организациона и материјална средства

 

За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки, библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру докторског студијског програма и броју студената који се уписује.

 

 

Опис (не више од 300 речи)

 

Факултет располаже простором и опремом за извођење наставе. Користи се 10 учионица и 2 рачунска центра за извођње наставе. На располагању су такође видео пројектори, PC и лаптоп рачунари, као и графоскоп. Факултет располаже богатом библиотеком уџбеника (преко 7000 различитих књига из области математике) и научним часописима (преко 7000 различитих свезака часописа; годишње Факултет добија преко 80 различитих наслова часописа из области математике). Студентима је на располагању и Универзитетска библиотека Никола Тесла (http://www.ubnt.ni.ac.yu)

 

 

Табела 10.1. Листа опреме која се користи у научноистраживачком раду

 

Табела 10.2. Простор за извођење наставе на докторским, студијама и одговарајући лабораторијски простор неопходан за експериментални рад

 

 

Евиденција:

План и буџет предвиђен за реализацију научноистраживачког рада-Прилог 10.1

Уговори о сарадњи са са другим високошколским установама и акредитованим институтима и међународним организацијама- Прилог 10.2 ,

Прилог о доступним базама података и библиотечким ресурсима-Прилог 10.3