Стандард 11: Контрола квалитета    

 

За сваки студијски програм високошколска установа редовно и систематично спроводи контролу квалитета путем самовредновања и спољашњом провером квалитета.

 

Опис (највише 100 речи)

 

Контрола квалитета студијског програма спроводи середовно, у више етапа.

n  Формирана је комисија за контролу квалитета

n  Врши се анкетирање студената на крају сваког семестра; затим се изврши анализа добијених резултата и о томе се извештава Веће одсека за математику и информатику, као и Наставно-научно веће Факултетач

n  На основу резултата анкете, Комисија предлаже одређене мере у сврху побољшања садржаја и структуре студијског програма, снабдевености литературом и квалитетом излагања наставника и сарадника Факутлета

n  На основу предложених мера Комисије за контролу квалитета, Веће одсека за математику и информатику, као и Наставно-научно веће Факултета доноси одговарајуће одлуке о побољшању квалитета студијског програма

 

 

 

Табела 11.1. Листа чланова комисије за контролу квалитета на студијском програму.

 

 

Евиденција:

 Извештај о самовредновању студијског програма докторских студија-Прилог 11.1