Стандард 2. Сврха студијског програма

 

Студијски програм докторских студија има јасно дефинисану и објављену сврху и улогу у образовном систему.

 

 

-- Обезбеђивање квалитетних научника из области математичких наука.

-- Способност формирања критичког мишљења о науци и научном раду.

-- Осавремењавање постојећих  и усвајање нових научних знања.

-- Примена постојећих резултата у другим наукама, економији и индустрији.

-- Формирање научне базе из области математичких наука.

-- Формирање научног подмлатка.

-- Способност презентовања научног знања на свим нивоима.

-- Константа примена остварених научних резултата у студијским програмима било ког нивоа студија.