Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

 

Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

 

 

Студенти који заврше докторске студије из математике прихватају савремена научна знања из математике и дају оригиналан научни допринос у математици. По одбрани докторске дисертације, студенти доктори наука оспообљени су да, у оквиру одабране теме за научна истраживања, самостално формулишу и решавају проблеме у самој математици, као и проблеме у вези примене математике у привреди и другим наукама, економији или индустрији. Према избору предмета и избору теме докторске дисертације, студенти постају високо стручни у одговарајућој ужој области математике. Велики број изборних предмета, као и лична интересовања ментора на докторским студијама, омогућавају студентима усавршавање из различитих области математике: алгебре и теоријске информатике, функционалне анализе, диференцијалних једначина, стохастике, математичке статистике, топологије, диференцијалне геометрије, математичких метода у економији.